Zbornik predavanj in referatov 13. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017

Izdajatelj Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1000 Ljubljana, http://dvrs.bf.uni-lj.si/

Urednik prof. dr. Stanislav TRDAN

Tehnični urednik in oblikovalec prof. dr. Stanislav TRDAN

Fotografija na ovitku Pogled na Koprski zaliv iz Dekanov (avtor prof. dr. Stanislav TRDAN)

Tisk Tiskarna Knjigoveznica Radovljica, d.o.o.

Naklada 250 izvodov

Ljubljana, 2017

 Prispevki so recenzirani. Za jezikovno ustreznost odgovarjajo avtorji.

  

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

632(082)
632.95(082)

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (13 ; 2017 ; Rimske Toplice)

        Zbornik predavanj in referatov 13. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Rimske Toplice, 7.-8. marec 2017 = Lectures and papers presented at the 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Rimske Toplice, March 7-8, 2017 / [urednik Stanislav Trdan]. - Ljubljana : Društvo za varstvo rastlin Slovenije = Plant Protection Society of Slovenia, 2017

 ISBN 978-961-93447-5-0

1. Trdan, Stanislav

292494592

Vsebina

 

Uvodni referati in druga vabljena predavanja

 

Pasquale TREMATERRA, Andrea SCIARRETTA Geostatistična orodja za preučevanje prostorske razporeditve škodljivcev: praktična uporaba obvladovanja škodljivcev pri integriranem varstvu sadovnjakov in vinogradov

Andreas Thierfelder Prispevek fitofarmacevtske industrije k trajnostnemu kmetijstvu

 Varstvo sadnega drevja in jagodičevja

Karmen RODIČ, Stanislav TRDAN Omejevanje širjenja vrtnega zavrtača (Xyleborus dispar [Fabricius]) v jablanovih nasadih jugovzhodne Slovenije  z alkoholnimi vabami

Domen BAJEC, Stanislav TRDAN Razvoj ameriškega kaparja (Diaspidiotus perniciosus [Comstock]) in njegova porazdelitev v nasadih jablane

Mario LEŠNIK, Gabrijel SELJAK, Stanislav VAJS Populacijska dinamika škržatka Orietus ishidae Matsumura v nasadih jablan v letih 2015 in 2016

Mojca ROT, Ivan ŽEŽLINA, Matjaž JANČAR, Gabrijel SELJAK Črna figova muha (Silba adipata McAlpine, 1956 [Diptera, Lochaeidae])  je zastopana tudi v Sloveniji

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Strategija  zatiranja bolšice Cacopsylla melanoneura (Foerster) za omejevanje razširjanja fitoplazme »Candidatus Phytoplasma mali« v nasadih jablan 

Boštjan  MATKO, Mario LEŠNIK Vpliv tehnologije pridelovanja jablan (Malus domestica Borkh.) na izgube pridelka povzročene od okužb s fitoplazmo 'Candidatus Phytoplasma mali'

Ivan ŽEŽLINA, Mojca ROT, Marko DEVETAK, Branko CARLEVARIS, Alenka MUNDA Možnosti obvladovanja sadnih gnilob pri breskvah in nektarinah – tudi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev

Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Miro MEŠL, Marjeta MIKLAVC, Biserka DONIK PURGAJ Vpliv mehaničnega odstranjevanja listja na zmanjšanje infekcijskega potenciala jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis)

Martin MAVSAR, Gregor LESKOŠEK, Rajko BERNIK, Matej VIDRIH, Filip VUČAJNK Meritve hitrosti zraka in točnosti manometrov pri pršilnikih

 

Varstvo vrtnin, okrasnih rastlin in oljk

Mario LEŠNIK, Matic LEBEN, Stanislav VAJS Stopnja zmanjšanja okužb od povzročiteljev bolezni čebule pri uporabi EMTM mikrobnih pripravkov za krepitev rastlin 

Mojca VIRŠČEK MARN, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Kristina UGRINOVIĆ, Mojca ŠKOF, Elizabeta KOMATAR Vzgoja kakovostnega razmnoževalnega materiala česna sorte 'Ptujski jesenski'

Žiga Laznik, Stanislav Trdan Preučevanje kontaktnega delovanja izbranih okoljsko sprejemljivih snovi na lazarje (Arion spp., Gastropoda, Arionidae) v laboratorijskem poskusu

Snježana HRNČIĆ, Sanja RADONJIĆ Spreading of red palm weevil (Rhynchophorus  ferrugineus  [Olivier]), a devastating pest of palms in Montenegro

Matjaž JANČAR,  Viljanka VESEL Oljčni molj (Prays oleae [Bernard]) - pojav škodljivca in škoda v Slovenski Istri

Maja Podgornik, Erika Bešter, Bojan Butinar, Milena Bučar-Miklavčič, Ana Miklavčič Višnjevec, Vasilij Valenčič Vpliv napada oljčne muhe (Bactrocera oleae [Rossi]) na vsebnost in sestavo biofenolov oljčnega olja

Tanja DREO, Erika OREŠEK, Matjaž JANČAR, Gabrijel SELJAK, Ivan ŽEŽLINA, Mojca ROT, Maja RAVNIKAR Nove najdbe bakterije Xylella fastidiosa v Evropi in ciljni raziskovalni projekt V4-1603 XylVec

 

Varstvo poljščin in krmnih rastlin

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Sezonska dinamika navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea) in žitnih uši (Aphididae) na njivi z jaro pšenico

Magda RAK CIZEJ, Silvo ŽVEPLAN, Iris ŠKERBOT, Jolanda PERSOLJA Zmanjševanje populacije koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) (Coleoptera: Chrysomelidae) z metodo zbeganja

Franci Aco CELAR, Katarina Kos Spremljanje več zaporednih množičnih rojenj poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha [L.]) v zaselku Zadlog skozi daljše obdobje (2007-2016)

Aleš KOLMANIČ, Robert LESKOVŠEK Vpliv herbicidnih kombinacij na učinkovitost zatiranja plevelov, pridelek in agronomske lastnosti soje (Glycine max [L.] Merr.)

Mario LEŠNIK, Stanislav VAJS Ocena škodljivosti nekaterih še ne razširjenih vrst rodu Cyperus za kmetijsko pridelavo Slovenije 

Nataša MEHLE, Larisa GREGUR, Magda TUŠEK ŽNIDARŠIČ, Anja PECMAN, Denis KUTNJAK, Mojca VIRŠČEK MARN, Maja RAVNIKAR Virusi na bučevkah v Sloveniji


Varstvo gozdnega drevja in vinske trte

 

Katarina Kos , George Melika, Franci Aco Celar Domorodni parazitoidi kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) in ostalih  šiškaric v Sloveniji (2010-2016)

Nikica OGRIS Simulacija potencialnega širjenja borovega smolastega raka (Fusarium circinatum) v Sloveniji

Barbara PIŠKUR, Dušan JURC Nove najdbe rij (Pucciniales) na drevesnih in drugih vrstah v Sloveniji

Marija KOLŠEK Zdravje slovenskih gozdov tretje leto po žledolomu v letu 2014

Mario LEŠNIK, Žiga ŠERBINEK, Stanislav VAJS Stopnja zmanjšanja okužbe od povzročiteljev bolezni vinske trte  pri uporabi  titanovih in silicijevih pripravkov za krepitev rastlin

Marjeta Miklavc, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Miro Mešl Pojav sive grozdne plesni na grozdju kot posledica napada drugega rodu grozdnih sukačev

Splošna sekcija

Vlasta KNAPIČ, Gabrijel SELJAK  Začasen značaj karantenske kategorije na zgledu plodovih muh (Tephritidae)

Primož Pajk, Alenka Zupančič, Erika Orešek, Anita Benko Beloglavec, Simona PERME Načrtovani programi preiskav za ugotavljanje navzočnosti škodljivih organizmov rastlin

 

Posterji

 

Mladen ŠIMALA, Maja PINTAR, Tatjana MASTEN MILEK, Vjekoslav MARKOTIĆ Results of a two year survey (2015-2016) of quarantine whitefly species from genus Aleurocanthus Quaintance & Baker on citrus in Croatia

Špela MODIC, Andrej KAPLA, Primož ŽIGON, Matic NOVLJAN, Aleš PLUT, Neja MAROLT, Andrej VONČINA, Roman MAVEC, Jaka RAZINGER, Gregor UREK Inventarizacija talnih hroščev v sadovnjaku Brdo

Julija DARIŽ, Ivan ŽEŽLINA, Stanislav TRDAN Sezonska dinamika jabolčnega zavijača (Cydia pomonella [L.]) in breskovega zavijača (Grapholita molesta [Busck]) v intenzivnem nasadu jablan v Brkinih

Primož ŽIGON, Darinka KORON, Jaka RAZINGER, Špela MODIC Sezonska dinamika malinove hržice (Resseliella theobaldi [Barnes], Diptera, Cecidomyiidae) v dveh nasadih malin v Sloveniji

Mojca VIRŠČEK MARN, Irena MAVRIČ  PLEŠKO Okuženost jablan in hrušk z virusi v Sloveniji

Alenka Munda, Karmen Rodič, Mojca Rot, Ivan ŽeŽlina Pojav glive Gnomoniopsis smithogilvyi, povzročiteljice rjavenja plodov kostanja, v Sloveniji

Mojca Rot, Ivan Žežlina, Katarina Kos , Franci Aco Celar, Dinka Matošev, George MELIKA Biotično varstvo kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) s parazitoidom Torymus sinensis v Sloveniji in sosednjih državah

Maja PINTAR, Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Vjekoslav MARKOTIĆ Mealybugs (Hemiptera: Coccomorpha) as unusual pests on vegetables in Croatia

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA, Maja PINTAR, Vjekoslav MARKOTIĆ Scale insects (Hemiptera: Coccomorpha) on Mediterranean medicinal plants

Žiga Laznik, Stanislav Trdan Preučevanje sočasne uporabe entomopatogenih ogorčic (Rhabditida: Steinernematidae in Heterorhabditidae) in akaricidov v laboratorijskih razmerah

Stanislav Trdan, Gijsbertus Vierbergen, Sanja Radonjić, Simona PERME, Žiga LAZNIK, Tanja Bohinc Ali lahko resarje iz rodu Scirtothrips in vrsto Thrips setosus kmalu pričakujemo v Sloveniji? 

Melita ŠTRUKELJ, Špela MODIC, Aleš SEDLAR, Stephan WINTER, Jaka RAZINGER Uporaba mikrosatelitnih markerjev za razlikovanje med populacijami koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera [Coleoptera: Chrysomelidae])

Špela MODIC, Magda RAK CIZEJ, Karmen RODIČ, Metka BARBARIČ, Jaka RAZINGER Preizkušanje učinkovitosti treh vrst rumenih lepljivih plošč za spremljanje koruznega hrošča (Diabrotica v. virgifera)

Aleš KOLMANIČ Vpliv gnojenja in hibridov koruze na poškodbe koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) – preliminarni rezultati

Primož ŽIGON, Špela MODIC, Jaka RAZINGER Spremljanje zastopanosti štirih vrst skladiščnih škodljivcev iz redu metuljev s feromonskimi vabami

Tanja DREO, Mojca VIRŠČEK MARN, Erika OREŠEK Korenje po Evropi je pogosto okuženo z bakterijo 'Candidatus Liberibacter solanacearum', ki se prenaša s semenom in žuželčjimi prenašalci - kako je pri nas?

Tanja DREO, Primož PAJK, Manca PIRC, Maja RAVNIKAR Program preiskav preverjanja zastopanosti bakterije Pantoea stewartii v rastlinah in semenu koruze (Zea mays L.)

Metka ŽERJAV, Karmen RODIČ, Marjeta URBANČIČ ZEMLJIČ, Hans-Josef SCHROERS Glivične bolezni soje v Sloveniji

Tanja BOHINC, Anja PEPUNIĆ, Filip VUČAJNK, Matej VIDRIH, Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Prvi poskus preučevanja navadnega graha (Pisum sativum L.) kot privabilnega posevka za zmanjševanje škodljivosti strun (Agriotes spp., Coleoptera, Elateridae) na krompirju (Solanum tuberosum L.)

Tanja BOHINC,  Filip VUČAJNK, Aleš PLUT, Stanislav TRDAN Preučevanje fungicidnega delovanja propolisa na povzročitelja črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani) in krompirjeve plesni (Phytophthora infestans) v poljskih razmerah

Miha Curk, Matej Vidrih, Žiga Laznik, Stanislav Trdan Pojavljanje škodljivih organizmov na travni ruši nogometnih igrišč v Sloveniji

Filip VUČAJNK, Alojz SREŠ, Stanislav TRDAN, Matej VIDRIH Vsebnost mikotoksina deoksinivalenol in kakovost zrnja pri različnih sortah ozimne pšenice

Filip VUČAJNK, Alojz SREŠ, Miha PELC, Stanislav TRDAN, Matej VIDRIH Vpliv uporabe različnih šob na kakovost nanosa fungicida na ozimno pšenico (Triticum aestivum L.)

Tomaž POJE Tehnične možnosti za manjšo izpostavljenost fitofarmacevtskim sredstvom pri pripravi škropilne brozge

Tomaž POJE Potrebna moč za pogon pršilnika z radialnim ventilatorjem

Jolanda Persolja, Primož Pajk, Tomaž Seliškar, Andrej Kovač 15 let prognostičnih obvestil v varstvu rastlin

 

 

Prispevki sponzorjev

 

Andrej KOS, Marjan KRAGL Novosti podjetja Karsia, Dutovlje, d.o.o. za sezono 2017

 

Kazalo avtorjev

 

Logotipi sponzorjev