Zbornik predavanj in referatov 11. Slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.–6. marec 2013

Izdajatelj Društvo za varstvo rastlin Slovenije, Jamnikarjeva 101, SI-1111 Ljubljana, http://dvrs.bf.uni-lj.si/

Urednika prof. dr. Stanislav TRDAN in akad. zasl. prof. dddr. Jože MAČEK

Tehnična urednika in oblikovalca prof. dr. Stanislav TRDAN in doc. dr. Matej VIDRIH

Fotografija na ovitku prof. dr. Stanislav TRDAN

Tisk Cicero, Begunje d.o.o.

Naklada 200 izvodov

Ljubljana, 2013

 

Prispevki so recenzirani. Za jezikovno ustreznost odgovarjajo avtorji.

 CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

632(082)

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (11 ; 2013 ; Bled)

        Zbornik predavanj in referatov 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo (in Okrogle mize o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn), Bled, 5.-6. marec 2013 = Lectures and papers presented at the 11th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation ( and The Round Table of Risks Reduction in Phyto-pharmaceutical Products Use in the Frame of CropSustaIn Project), Bled, March 5-6 2013 / [urednika Stanislav Trdan in Jože Maček]. - Ljubljana : Društvo za varstvo rastlin Slovenije = Plant Protection Society of Slovenia, 2013

 ISBN 978-961-93447-1-2

1. Trdan, Stanislav 2. Okrogla miza o zmanjšanju tveganja zaradi rabe FFS v okviru projekta CropSustaIn (2013 ; Bled)

268494592

 Vsebina

 Uvodni referati

 

Jürg M. GRUNDER Dosežki in izzivi ekološkega kmetijstva v Švici

Bernd HOMMEL, Bernd FREIER, Jörn STRASSEMEYER, Wolfgang ZORNBACH Tretji nemški akcijski načrt o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev – kontinuiteta in novi izzivi

 

Referati na okrogli mizi o zmanjšanju tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev

 

Meta ZEMLJIČ URBANČIČ, Gregor UREK, Matej KNAPIČ, Vojko ŠKERLAVAJ, Andrej SIMONČIČ, Jolanda PERSOLJA, Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK, Mario LEŠNIK Analiza stanja rabe fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji

Matej KNAPIČ, Gregor UREK, Meta ZEMLJIČ URBANČIČ, Vojko ŠKERLAVAJ, Andrej SIMONČIČ, Jolanda PERSOLJA, Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK, Mario LEŠNIK Primerjava rabe fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji in v izbranih evropskih državah

Gregor UREK, Matej KNAPIČ, Meta ZEMLJIČ URBANČIČ, Vojko ŠKERLAVAJ, Andrej SIMONČIČ, Jolanda PERSOLJA, Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK, Mario LEŠNIK Pomen kazalnikov za spremljanje rabe fitofarmacevtskih sredstev

Gregor UREK, Matej KNAPIČ, Meta ZEMLJIČ URBANČIČ, Vojko ŠKERLAVAJ, Andrej SIMONČIČ, Jolanda PERSOLJA, Magda RAK CIZEJ, Sebastjan RADIŠEK, Mario LEŠNIK Možnosti in ukrepi za zmanjšanje tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev

Peter KOZMUS, Andrej SIMONČIČ Ugotavljanje in ocena vplivov različnih kmetijsko-pridelovalnih območij na pojavljanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v čebeljih pridelkih ter njihov vpliv na razvoj in zdravstveno stanje čebel

Franci Aco CELAR, Katarina KOS Fungistatični učinek izbranih herbicidov in fungicidov na entomopatogeno glivo Beauveria bassiana

 

Varstvo gozdnega drevja in drugih lesnatih rastlin

 

Metka Žerjav, Anita BENKO BELOGLAVEC Deset let nadzora fitoftorne sušice vejic (Phytophthora ramorum) v Sloveniji

Tine HAUPTMAN, Dušan JURC Ogroženost jesenov zaradi jesenovega ožiga v Sloveniji

Barbara PIŠKUR, Tine HAUPTMAN, Nikica OGRIS, Dušan JURC Bolezni borovih iglic v Sloveniji, ki jih povzročajo glive iz rodu Mycosphaerella

Nikica OGRIS Kratkoročna prognoza pojava pooglenitve bukve (Biscogniauxia nummularia) v Sloveniji

 

Varstvo sadnega drevja in jagodičevja

 

Maja MIKULIČ-PETKOVŠEK, Valentina SCHMITZER, Franci ŠTAMPAR, Robert VEBERIČ, Darinka KORON Odziv malin na okužbo z malinovo sušico (Didymella applanata in Leptosphaeria coniothyrium)

Manca PIRC, Tanja DREO Izbira metode ekstrakcije DNK za spremljanje organizma za biotično zatiranje, Gliocladium catenulatum J1446

Barbara AMBROŽIČ TURK, Nikita FAJT, Nataša MEHLE, Marina DERMASTIA, Irena MAVRIČ PLEŠKO Vrednotenje tolerantnosti sort in tipov marelice na leptonekrozo koščičarjev (ESFY)

Matjaž JANČAR Bakterijski ožig aktinidije, Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Takikawa, Ichikawa, Serizawa, Tsuyumu in Goto) – Psa,  prihajajoča nevarnost za slovensko sadjarstvo

Gabrijel SELJAK, Mojca ROT Preučevanje bionomije češpljeve bolšice (Cacopsylla pruni) na Primorskem

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN Napovedovanje razvoja ameriškega kaparja (Diaspidiotus perniciosus Comst.)

Mario BJELIŠ, Luka POPOVIĆ, Suzana DEAK, Ivana BULJUBAŠIĆ, Ante IVANOVIĆ, Pero ARNAUT, Rui PEREIRA Zatiranje breskove muhe (Ceratitis capitata) z metodo sterilnih žuželk (SIT) na več kot 4000 ha sadovnjakov v dolini reke Neretve

Mojca ROT, Gabrijel SELJAK Inventarizacija resarjev v cvetovih koščičarjev na Primorskem, potencialnih povzročiteljev porjavenja kožice plodov

Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Anita SOLAR, Stanislav TRDAN Izkušnje z zatiranjem orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v SV Sloveniji v letih 2011 in 2012

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja BRENCE, Lucija LESKOVŠEK, Andreja PETERLIN Pojavnost rilčkarjev (Curculionidae) in naraščanje gospodarske škode v ekoloških sadnih nasadih

 

Varstvo poljščin

 

Tanja DREO, Tina NAGLIČ, Matjaž PETERKA, Maja RAVNIKAR Karakterizacija slovenskih izolatov Pectobacterium in Dickeya spp. iz krompirja

Jana ERJAVEC, Tanja DREO, Jože BRZIN, Jerica SABOTIČ, Maja RAVNIKAR Naravne protimikrobne snovi in mikroorganizmi kot sredstva za varstvo rastlin

Igor ZIDARIČ, Peter DOLNIČAR, Gregor UREK Biotična učinkovitost nekaterih insekticidov za zatiranje strun iz rodu Agriotes v krompirju

Barbara GERIČ STARE, Saša ŠIRCA, Gregor UREK Ali smo pripravljeni na nove vrste ogorčic iz rodu Globodera?

Žiga LAZNIK, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN Preučevanje učinkovitosti različnih biotičnih agensov za zatiranje ogrcev (Scarabaeidae) na travinju – izkušnje s Kočevskega

Stanislav TRDAN, Tanja BOHINC Preučevanje insekticidne učinkovitosti samostojne in kombinirane uporabe različnih naravnih snovi pri zatiranju črnega žitnega žužka (Sitophilus granarius [L.])

Karmen RODIČ, Domen BAJEC, Mateja ŠTEFANČIČ, Matej ŠTEFANČIČ, Peter ČEBOKLI Daljinsko zaznavanje s feromonsko vabo na zgledu koruzne vešče (Ostrinia nubilalis [Hübner])

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO, Miroslav MEŠL, Marjeta MIKLAVC Rezultati preizkušanja herbicidov v koruzi v pridelovalni sezoni 2012

Robert LESKOVŠEK, Andrej SIMONČIČ Potencial različnih strniščnih dosevkov za zatiranje plevela

Robert LESKOVŠEK, Andrej SIMONČIČ Možnosti uporabe mehanskega zatiranja plevela in sistema reducirajoče obdelave v pridelovanju koruze

 

Splošna sekcija

 

Vlasta KNAPIČ Pomen obvladovanja vektorjev v epidemiologiji fitoplazemskih bolezni

Matej ŠTEFANČIČ, Mateja ŠTEFANČIČ Novosti pri daljinskem zaznavanju škodljivcev

 

Varstvo vinske trte

 

Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN, Lucija LESKOVŠEK, Domen BAJEC Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) v vinorodni deželi Posavje

Boštjan MATKO,  Jože MIKLAVC, Miro MEŠL Izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball) v obdobju 2008-2012 v severovzhodni Sloveniji

Matej KNAPIČ, Rok RUTAR, Uroš ŽIBRAT Uvajanje metode daljinskega zaznavanja pri nadzoru zlate trsne rumenice (Flavescence dorée)

Domen BAJEC, Andreja PETERLIN, Karmen RODIČ, Lucija LESKOVŠEK Epidemiologija antraknoze vinske trte s povzročiteljem Elsinoëe ampelina (Shear)

Stanislav VAJS, Mario LEŠNIK, Jože MIKLAVC, Boštjan MATKO , Miroslav MEŠL, Mojca PUŠNIK Vpliv metode ocenjevanja stopnje okužbe pri določanju učinkovitosti fungicidov za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator)

Domen BAJEC, Karmen RODIČ, Andreja PETERLIN, Lucija LESKOVŠEK Traheomikoze v vinogradih vinorodne dežele Posavje

 

Varstvo vrtnin in okrasnih rastlin

 

Jaka RAZINGER, Matthias LUTZ, Hans-Josef SCHROERS, Gregor UREK, Jürg GRUNDER Laboratorijski poskusi entomopatogenih ali potencialno rast spodbujajočih gliv za zatiranje kapusove muhe (Delia radicum L.) in njihova rizosferna kompetenca

Špela MODIC, Meta URBANČIČ ZEMLJIČ, Metka ŽERJAV, Mojca ŠKOF, Kristina UGRINOVIĆ, Jana BOLČIČ, Jaka RAZINGER Spremljanje pojavljanja in možnosti napovedovanja kapusove muhe (Delia radicum) v Sloveniji

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Je z mešanicami križnic kot privabilnimi rastlinami mogoče zmanjšati škodljivost kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) na zelju?

Ivan ŽEŽLINA, Primož PAJK, Branko CARLEVARIS Izsledki ugotavljanja zastopanosti paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny) v Sloveniji v obdobju 2009-2012

Kristina UGRINOVIĆ, Mojca ŠKOF, Metka ŽERJAV, Špela MODIC, Jaka RAZINGER, Meta URBANČIČ-ZEMLJIČ Varstvo kapusnic pred škodljivci – stanje, možnosti in izzivi v integrirani pridelavi v Sloveniji

Tina NAGLIČ, Magda TUŠEK ŽNIDARIČ, Maja RAVNIKAR, Matjaž PETERKA, Tanja DREO Bakteriofagi kot alternativni način zatiranja bolezni rastlin

 

 

Posterji

 

Dušanka INĐIĆ, Slavica VUKOVIĆ, Sonja GVOZDENAC, Tatjana KEREŠI, Snežana TANASKOVIĆ Možnost hitre detekcije občutljivosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say]) na insecticide

Anka POŽENEL, Mojca BAVCON KRALJ, Mojca ROT, Ivan ŽEŽLINA, Jana ČUK, Branko CARLEVARIS Prvi rezultati ulova poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) s svetlobnimi in alkoholno-feromonskimi vabami

Stanislav TRDAN, Nickolas G. KAVALLIERATOS, Theodoros STATHAKIS, Serge KREITER,  Aleksandar STOJANOVIĆ, Željko TOMANOVIĆ, Tanja BOHINC Prve najdbe treh vrst naravnih sovražnikov v Sloveniji: plenilske pršice Neoseiulus californicus (Arachnida, Acari, Phytoseiidae) in parazitoidnih os  Neochrysocharis formosus (Insecta, Hymenoptera, Eulophidae) ter Dibrachys microgastri (Insecta, Hymenoptera: Pteromalidae)

Žiga LAZNIK, Tanja BOHINC, Matej VIDRIH, Filip VUČAJNK,   Sebastjan RADIŠEK, Stanislav TRDAN Preučevanje učinkovitosti biofumigacije za zatiranje strun (Agriotes spp., Coleoptera, Elateridae) v krompirju

Iris ŠKERBOT, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN Hrošči iz družin pahljačnikov (Scarabaeidae) in lepenjcev (Chrysomelidae) – vse pomembnejši škodljivci travinja na območju Savinjske in Koroške statistične regije

Andreja PETERLIN, Lucija LESKOVŠEK, Karmen RODIČ, Domen BAJEC Vpliv varstvenih ukrepov proti koruznemu hrošču (Diabrotica virgifera virgifera [LeConte]) na gradacijo strun (Elateridae) in drugih talnih škodljivih vrst v pridelavi koruze

Tanja BOHINC, Stanislav TRDAN Insekticidno delovanje petih eteričnih olj na odrasle osebke fižolarja (Acanthoscelides obtectus [Say], Coleoptera, Chrysomelidae)

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Morfološke karakteristike ogrcev s travinja, potrebne za hitro determinacijo

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Preučevanje kompatibilnosti izbranih insekticidov z entomopatogenimi ogorčicami (Nematoda: Rhabditida)

Jaka RAZINGER, Matthias LUTZ, Hans-Josef SCHROERS, Gregor UREK, Jürg GRUNDER Laboratorijski poskusi z entomopatogenimi glivami za zatiranje strun (Agriotes sp. L.)

Jaka RAZINGER, Matthias LUTZ, Hans-Josef SCHROERS, Špela MODIC, Meta URBANČIČ ZEMLJIČ, Metka ŽERJAV, Kristina UGRINOVIĆ, Mojca ŠKOF, Gregor UREK, Jürg GRUNDER Poljski preskus varstva cvetače pred kapusovo muho (Delia radicum L.) z entomopatogenimi ali potencialno rast spodbujajočimi sevi gliv in določanje njihove rizosferne kompetence

Melita ŠTRUKELJ, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Mojca VIRŠČEK MARN, Jaka RAZINGER, Gregor UREK Kaparji - prenašalci virusov vinske trte na Primorskem

Igor ZIDARIČ, Jaka RAZINGER, Vojko ŠKERLAVAJ Biotična učinkovitost insekticidov pri zatiranju ameriškega škržatka Scaphoideus titanus Ball (1932) v vinorodni deželi Dolenjska v letu 2011 in 2012

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK Prva najdba ščitkarja Aleurocanthus spiniferus Quaintance, 1903 (Hemiptera: Aleyrodidae), na Hrvaškem 

Jaka RAZINGER, Metka ŽERJAV,  Špela MODIC Ameriški klek v živih mejah je pogosto gostitelj južnega brinovega krasnika (Ovalisia festiva L.) v Sloveniji

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA Prvi najdbi palmovega rilčkarja, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) in palmovega vrtača, Paysandisia archon (Burmeister, 1880), na Hrvaškem

Jasmina BAČIĆ, Barbara GERIČ STARE, Saša ŠIRCA, Gregor UREK Morfometrične in molekulske analize krompirjevih cistotvornih ogorčic iz Srbije

Janja LAMOVŠEK, Barbara GERIČ STARE, Gregor UREK Vpliv bakterije Agrobacterium tumefaciens na vstop ličink ogorčice Meloidogyne ethiopica v korenine gostiteljske rastline in vitro

Polona STRAJNAR, Saša ŠIRCA, Dominik VODNIK, Barbara GERIČ STARE, Gregor UREK Morfološke in fiziološke spremembe pri paradižniku po napadu ogorčice Meloidogyne ethiopica

Mojca VIRŠČEK MARN, Irena MAVRIČ PLEŠKO Raznolikost slovenskih izolatov PPV (Plum pox virus)

Tina DEMŠAR, Špela KUBIK, Ana ROTTER, Maja RUPNIK, Maja RAVNIKAR Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.)

Alenka MUNDA, Barbara GERIČ STARE Spremljanje gliv iz rodu Monilinia na cvetovih, listih in plodovih breskev in marelic z metodo PCR v realnem času

Domen BAJEC, Andreja PETERLIN, Lucija LESKOVŠEK, Karmen RODIČ  Praktični vidik aerobiotičnih meritev izbruhov askospor jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis [Cooke] Wint.)

Maja MIKULIČ-PETKOVŠEK, Nika WEBER, Valentina SCHMITZER, Jerneja JAKOPIČ, Franci ŠTAMPAR, Darinka KORON, Alenka MUNDA,  Robert VEBERIČ  Spremenjen primarni in sekundarni metabolizem jagod zaradi okužbe z glivo Colletotrichum nymphaeae (Pass.) AA

Gabriella KAZINCZI, Ferenc PÁL-FÁM, Erzsébet NÁDASY, András TAKÁCS, József HORVÁTH  Alelopatija nekaterih pomembnih plevelov na Madžarskem   

Robert LESKOVŠEK, Silvo ŽVEPLAN, Andrej SIMONČIČ  Učinkovitost bioherbicidov ocetne in pelargonske kisline za zatiranje pelinolistne ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.)

Stanislav TRDAN, Žiga LAZNIK  Prvi rezultati vzorčenja potencialnih naravnih sovražnikov japonskega dresnika (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decraene) v Sloveniji

Rok LENARČIČ, Polona KOGOVŠEK, Maja RAVNIKAR  Razvoj hitrih in enostavnih diagnostičnih testov za določanje povzročiteljev rastlinskih bolezni na terenu

Robert VEBERIČ, Ana SLATNAR, Maja MIKULIČ-PETKOVŠEK, Jerneja JAKOPIČ, Franci ŠTAMPAR, Franci BAVEC, Martina BAVEC Vpliv načina gojenja na kemično sestavo fižola (Phaseolus vulgaris L. cv. Top Crop)

Filip VUČAJNK, Alojz SREŠ, Darja KOCJAN AČKO, Gregor LESKOŠEK, Matej VIDRIH, Stanislav TRDAN  Vpliv vozne hitrosti pri škropljenju s fungicidi na prekritost klasov ozimne pšenice

Tomaž POJE  Tehnični ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti traktorista nevarnim snovem

Barbara GERIČ STARE, Peter DOLNIČAR, Irena MAVRIČ PLEŠKO, Vladimir MEGLIČ  Vpliv izbire metode normalizacije podatkov pri analizi različno izraženih genov z mikromrežami

Sanja LAZIĆ, Dragana ŠUNJKA, Nada GRAHOVAC, Snežana JAKŠIĆ, Slavica VUKOVIĆ  Določanje dveh herbicidov v vodi iz drenažnih kanalov

 

Prispevki sponzorjev

 

Drago MAJCEN, Primož STEPIC, Andrej KOS, Boris PARADŽIK PALLAS® 75 WG - novi herbicid za zatiranje plevelov v pšenici, rži in tritikali

Alojz SREŠ Proizvod, rešitev, uspeh - koncept in rezultati Bayerjevih poskusov na koruzi in pšenici

Istok MARIN ADENGO® – najnovejši herbicid za varstvo koruze

Damjan FINŠGAR Insekticidna mreža za zatiranje škodljivcev v gozdarstvu in skladiščih

 

Kazalo avtorjev