CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

632(063)(082)

632.95.028:633/635(063)(082)

 

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin (8 ; 2003 ; Radenci)

     Zbornik predavanj in referatov 8. slovenskega posvetovanja o    

varstvu rastlin, Radenci, 6.-7. marec 2007 = Lectures and papers  

presented at the 8th Slovenian Conference on Plant Protection,    

Radenci, 6.-7. March 2007 / [organizator Društvo za varstvo rastlin

Slovenije ... [et al.] ; urednik Jože Maček]. - Ljubljana : Društvo

za varstvo rastlin Slovenije = Plant Protection Society of        

Slovenia, 2007

 

ISBN 978-961-90950-5-8

 

1. Maček, Jože, 1929- 2. Društvo za varstvo rastlin Slovenije

234399232Vsebina

 

Fitofarmacevtska sredstva in njihova aplikacija

 

Franc ČUŠ, Helena BAŠA-ČESNIK, Špela VELIKONJA-BOLTA, Mitja KOCJANČIČ, Ana GREGORČIČ Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina

 

 

1

Marjetka SUHADOLC, Franc LOBNIK Ugotavljanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju – predlog novih pristopov v Sloveniji na osnovi sodelovanja v EU projektu FOOTPRINT

 

 

7

Stanislav Vajs, Milica Kač, Mario Lešnik Možnosti zmanjševanja pojavov zanašanja (drifta) herbicidov pri zatiranju plevelov v koruzi z uporabo standardnih ali antidriftnih šob

 

 

11

Mario Lešnik, Franc Leskovar, Stanislav Vajs Vpliv kota curka šob na biotično učinkovitost pripravkov za zatiranje bolezni in škodljivcev jablane

 

17

Mario Lešnik, Stanislav Vajs, Gregor Leskošek, Miran Lakota Vpliv gojitvene oblike jablan na stopnjo pokrovnosti obloge škropilne brozge v različnih sektorjih krošnje dreves

 

 

27

Mario Lešnik, Iztok  Košir, Joško Koren, Stanislav Vajs Vpliv gojitvene oblike jablan na porazdelitev škropilne brozge v krošnji dreves

 

35

Peter Koršič, Ana Ramšak Steward - nov insekticid firme DUPONT

42

 

Zakonodaja

 

Marta Ciraj, Karmen Krajnc Vloga Urada RS za kemikalije pri varovanju zdravja ljudi in okolja pred vplivi nevarnih kemikalij

 

45

Primož PAJK Pomen nadzora in omejevanja širjenja karantenskih vrst iz družine Tephritidae

50

Simona Mavsar, Vlasta Knapič Ureditev biotičnega varstva rastlin v Sloveniji

55

 

Varstvo poljščin in vrtnin

 

Petra Ilija Previcur Energy - prednosti pripravka pri varstvu vrtnin pred boleznimi

59

Stanislav TRDAN, Aleksander BOBNAR Sezonska dinamika treh vrst škodljivih žuželk na zelju

 

65

Anka POŽENEL Izkušnje pri zatiranju poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na Idrijskem

 

72

Matej VIDRIH, Uroš BENEC, Stanislav TRDAN Uporaba sistemov elektroograj za varovanje obdelovalnih zemljišč pred divjim prašičem (Sus scrofa L., Mammalia, Suidae)

 

78

Alojz SREŠ Prosaro - nov standard v varstvu žit

83

Stanislav Vajs,  Robert Leskovšek, Jože Miklavc, Boštjan Matko, Mario Lešnik Možnosti kemičnega zatiranja plevelov v posevkih sirka (Sorghum bicolor [L.] Moench)

 

 88

 

Nematologija

 

Žiga LAZNIK, Stanislav TRDAN Po prvi najdbi entomopatogenih ogorčic v Sloveniji

99

Stanislav TRDAN, Nevenka VALIČ, Lea MILEVOJ Preučevanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje ličink in odraslih osebkov koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata [Say], Coleoptera, Chrysomelidae)

 

 

107

Helena ROJHT, Stanislav TRDAN Neciljno delovanje entomopatogenih ogorčic na naravne sovražnike: zgled navadne tenčičarice (Chrysoperla carnea Stephens, Neuroptera, Chrysopidae)

 

 

118

 

Fitobakteriologija

 

Tanja Dreo, Manca Pirc, Maja Ravnikar Patogene bakterije Pseudomonas spp. na sadnem drevju

 

127

Manca Pirc, Tanja Dreo, Maja Ravnikar Razvoj hitrih presejalnih testov za laboratorijsko določanje prikrite okužbe z Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al.

 

134

 

Fitoplazmologija

 

Nataša Mehle, Jernej Brzin, Jana Boben, Matjaž Hren, Jana Frank, Nataša Petrovič, Kristina Gruden, Tanja Dreo, Ivan Žežlina, Gabrijel Seljak, Maja Ravnikar Fitoplazme na koščičarjih

 

 

139

Gabrijel SELJAK, Erika OREŠEK Prvi pojavi zlate trsne rumenice v Sloveniji: kako naprej?

 

144

Jana Boben, Matjaž Hren, Kristina Gruden, Jana Frank, Maja Ravnikar Zlata trsna rumenica v Sloveniji in nove metode detekcije

 

152

 

Fitovirologija

 

Maruša Pompe Novak, Ion Gutierrez-Aguirre, Jana Vojvoda, Marjanca Blas, Irma Tomažič, Zora Korošec-Koruza, Emmanuelle Vigne, Marc Fuchs, Maja Ravnikar, Nataša Petrovič Genska raznovrstnost virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) in njen biološki pomen

 

 


157

 

Entomologija

 

Maja Podgornik, Dunja Bandelj Mavsar, Matjaž Jančar, Milena Bučar Miklavčič, Diego Tomassone Nova metoda spremljanja pojava oljčne muhe (Bactrocera olea L.) v Slovenski Istri v okviru projekta SIGMA, Interreg IIIA

 

 

163

Špela MODIC, Matej KNAPIČ, Gregor UREK Populacijska dinamika koruznega hrošča (Diabrotica v. virgifera) v Sloveniji

 

168

Magda Rak Cizej, Lea Milevoj Prehranske navade hroščev hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch)

 

173

Gustav Matis, Miro Mešl, Jože Miklavc, Boštjan Matko Ekologija jabolčnega zavijača (Cydia pomonella Linnaeus, 1758) v severovzhodni Sloveniji

 

179

 

Varstvo sadnega drevja
 

Mojca Rot, Mateja Blažič, Ivan Žežlina, Ivan Kodrič Nekajletne izkušnje pri zatiranju breskovega zavijača (Cydia molesta Busck.) z metodo dezorientacije

 

185

Mario Bjeliš Raziskava možnosti zatiranja breskove muhe (Ceratitis capitata W.) s tehniko steriliziranja žuželk v dolini Neretve

 

193

Smiljana Tomše, Karmen Pavlin, Domen Bajec, Stanislav Gomboc Prognoza in možnosti zatiranja škodljivih vrst sovk (Noctuidae) v trajnih nasadih

 

199

Karmen Pavlin, Stanislav Trdan Bionomija vrtnega zavrtača (Xyleborus dispar [Fabricius], Coleoptera, Scolytidae) v jablanovih nasadih jugovzhodne Slovenije

 

207

Jože Miklavc, Lea Milevoj Spremljanje pojava plenilskih pršic iz družine Phytoseiidae Berlese v nasadih jablane v severovzhodni Sloveniji

 

212

Anita Solar, Jože Miklavc, Miro Mešl, Gustav Matis, Boštjan Matko, Gabrijel Seljak, Tomaž Pliberšek Prve izkušnje z zatiranjem orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v severovzhodni Sloveniji

 

 

220

 

Varstvo vinske trte

 

Marko Absec, Lea Milevoj, Jože Simončič Varstvo vinske trte z žveplovimi pripravki

 

225

Gabrijel SELJAK, Ivan ŽEŽLINA Kaparji vinske trte: možnosti in težave pri njihovem obvladovanju

 

233

Ivan ŽEŽLINA, Andreja ŠKVARČ, Mojca ROT, Branko CARLEVARIS Petrijeva bolezen, akarinoza ali kaj drugega?

 

238

Boštjan Matko, Gustav Matis, Jože Miklavc, Miro Mešl Izkušnje z zatiranjem peronospore vinske trte v obdobju 2004-2006 v severovzhodni Sloveniji

 

241

Vesna GABERŠEK, Nande OSOJNIK, Simona LUSKAR, Iztok Jože KOŠIR Cuprablau Z Ultra v svetu nanotehnologije

 

248

 

Posterji

 

Helena Baša Česnik, Ana Gregorčič, Špela Velikonja Bolta Rezultati ugotavljanja ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih v Sloveniji v letih 2005 in 2006

 

 

251

Vojislava BURSIĆ, Sanja LAZIĆ, Vera STOJŠIN, Ferenc BAGI, Ferenc BALAŽ Določevanje ostankov (reziduov) azoksistrobina v kumarah

 

257

Zdravko Perović, Dušanka InđiĆ, Slavica VukoviĆ, Zlata Klokočar-Šmit, Sanja Lazić Površinska napetost škropiv (fungicidov, insekticidov) in raztopin rudninskih gnojil v odvisnosti od sestavin in kakovosti vode

 

 

261

Zdravko PEROVIĆ, Dušanka INĐIĆ, Slavica VUKOVIĆ, Zlata Klokočar-Šmit, Sanja LAZIĆ Smrtnost Myzus persicae v odvisnosti  od komponent škropiv

 

267

Igor Zidarič, Barbara Gerič Stare, Mojca Viršček Marn, Irena Mavrič Pleško, Vojko Škerlavaj, Gregor Urek Učinkovitost desetih razkužil proti bakteriji  Erwinia amylovora

 

 

272

Franci CELAR, Nevenka VALIČ, Polona AVGUŠTIN Učinkovitost nekaterih razkužil proti bakterijski uvelosti pelargonij (Xanthomonas campestris pv. pelargonii)

 

277

Alenka Munda, Metka Žerjav, Hans-Josef Schroers Vrste iz rodu Phytophthora na sadnem drevju v Sloveniji

 

281

Ludvik ROZMAN Rezultati večletnega proučevanja genskega materiala koruze na odpornost proti glivičnim boleznim ter možnosti njegove uporabe v žlahtnjenju rastlin

 

285

Franci CELAR, Nevenka VALIČ, Sonja JERIČ Preučevanje delovanja nekaterih fungicidov na glivo, ki povzroča rjavo žametno paradižnikovo pegavost [Fulvia fulva (Cooke) Cif. ] in vitro

 

 

291

Tjaša Gril, Branka Javornik, Franci Celar, Jernej Jakše Znotrajvrstna variabilnost fitopatogene glive Monilinia laxa

 

295

Stanislav Mandelc, Sebastjan Radišek, Polona Jamnik, Branka Javornik Proteomska analiza glive Verticillium albo-atrum

 

300

Erzsébet Nádasy, Gabriella Kazinczi, Miklós Nádasy Povezava med aplikacijo herbicidov in mineralnih gnojil pri sončnicah

 

304

Gabriella Kazinczi, József Horváth, Erzsébet Nádasy Zgodnja tekmovalnost med oljno ogrščico in njivskim slakom (Convolvulus arvensis) v aditivnih poskusih

  

309

Tomaž Koren, Lea Milevoj, Matjaž Jančar Vpliv abiotičnih dejavnikov na razvoj oljkovega kaparja (Saissetia oleae [Olivier])

 

314

Mario Bjeliš, D. Radunić, T. Masten, A. Kotlar Prostorska razporeditev in časovni izbruhi breskove muhe (Ceratitis capitata W., Diptera, Tephritidae) v Republiki Hrvaški

 

321

Tatjana Masten, Mladen Šimala, Bogdan Korić, Mario Bjeliš Status kaparjev (Coccoidea) iz družine Coccidae na vinski trti na Hrvaškem v letu 2006, s poudarkom na posebnosti drugega rodu vrst Parthenolecanium corni (Bouche) in Parhenolecanium persicae (Fabricius)

 

 

 326

Tatjana Masten, Gabrijel Seljak, Mladen Šimala Ceroplastes japonicus (Green) (Hemiptera: Coccoidea: Coccidae) - nov škodljivec na Hrvaškem in njegova razširjenost

  

330

Đanfranko Pribetić, Dean Ban, Anita Silvana Ilak Peršurić, Milan Oplanič, Dragan Žnidarčič Netipični škodljivci na vrtninah v Istri

 

335

Ivana Dminić, Đanfranko PribetiĆ, Anita Silvana Ilak PeršuriĆ Agronomski in gospodarski vidiki občutljivosti oljk na oljčno muho (Bactrocera oleae)

 

342

Rajko BERNIK Predpisi s področja certificiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev

 

349

Vlasta KNAPIČ Reguliranje novih škodljivih organizmov rastlin v Evropski uniji

355