CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor

632.9(082)

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin (7 ; 2005; Zreče)
   Zbornik predavanj in referatov = Lectures and
papers / 7. slovensko posvetovanje o varstvu
rastlin / 7th Slovenian Conference on Plant
Protection, 8.-10. marec 2005, Zreče, Slovenija ;
[urejanje Stanislav Vajs in Mario Lešnik]. -
Ljubljana : Društvo za varstvo rastlin Slovenije, 2005

ISBN 961-90950-3-0
1. Vajs, Stanislav 2. Lešnik, Mario 3. Društvo za
varstvo rastlin Slovenije (Ljubljana)
COBISS.SI-ID 55504129


Uvodni referati

 

   
   

Balsari, P.: Zakonodaja in tehnične rešitve za zmanjševanje pojavov zanašanja (drifta) pri nanosu pripravkov v sadovnjakih in vinogradih


2

   

Rautman, D., Herbst, A.: Postopek testiranja pršilnikov za pridobitev deklaracije z oznako »oprema za zmanjševanje pojava zanašanja« v Nemčiji


3

   

Lešnik, M.: Stanje obvladovanja pojavov zanašanja (drifta) fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji


5

   

Matoz, H., Brenčič, M., Prestor, J., Kompare, B.: Vodovarstvena območja – ukrepi in omejitve v zvezi z ravnanjem z zemljišči


18

   

Pergher, G., Lacovig, A.: Umerjanje vinogradniških pršilnikov – pristopi k Italiji

27

   

Bertalanič, R.: Lastnosti vetra v Sloveniji

28

   

Žagar, M.: Napovedi za kmetijstvo zanimivih vremenskih dogodkov, še posebej napovedi vetra in njihova zanesljivost


34

   
   
   

Aplikacija fitofarmacevtskih sredstev in zanašanje FFS

 

   
   

Leskošek, G., Bernik, R., Simončič, A.: Pregled in analiza stanja na področju naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v republiki Sloveniji


40

   

Lešnik, M., Vajs, S., Kač, M., Košir, I.: Primerjava uspešnosti zatiranja nekaterih škodljivcev in bolezni jablan pri nanosu pripravkov s standardnimi ali antidriftnimi šobami


41

   

Lešnik, M., Vajs, S.: Vpliv antidriftnih šob na učinkovitost delovanja fungicidov in insekticidov proti nekaterim škodljivcem in boleznim hrušk ter breskev


51

   

Pintar, C., Lešnik, M.: Ocena uporabnosti antidriftnih šob za nanos pripravkov za zatiranje nekaterih škodljivcev in bolezni jablane


63

   

Vajs, S., Lešnik, M.: Vpliv tipa šobe (standardne, antidriftne) na biotično učinkovitost učinkovitost treh herbicidov uporabljenih za zatiranje plezajoče pirnice (Elymus repens L.)


73

   

Lešnik, M., Vajs, S., Leskošek, G., Simončič, A.: Vpliv tipa šobe (standardne, antidriftne) na biotično učinkovitost herbicidov uporabljenih za zatiranje plevelov v koruzi


80

   
   
   

Ekologija fitofarmacevtskih sredstev in zakonodaja

 

   
   

Simončič, A., Zupan, M., Knapič, M., Vrščaj, B., Suhadolc, M.: Opredelitev fizikalno kemijskih lastnosti tal in FFS za oceno tveganja onesnaženja podtalnice


92

   

Koprivnikar–Bobek, M.: Fitofarmacevtska sredstva v prometu

94

   

Vranac, S., Drofenik, J., Koprivnikar – Bobek, M.: Izpostavljenost ljudi ostankom fitofarmacevtskih sredstev


100

   

Ciraj, M., Kononenko, L.: Vloga urada RS za kemikalije pri izdaji dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva


101

   

Blažič, M., Trebše, P., Drobne, D.: Vpliv imidakloprida na rast, prehrano ter aktivnost encimov AChe in GST pri kopenskih enakokožnih rakih


106

   

Suhadolc, M., Schroll, R.: Vpliv talnih dejavnikov na usodo herbicida izoproturona

114

   
   
   

Agrometeorologija in napovedovanje pojava bolezni

 

   
   

Cegnar, T.: Državna meteorološka mreža in operativne mreže; namen, razlike in dopolnjevanje


116

   

Kajfež-Bogataj, L.: Problematika določevanja trajanja omočenosti lista (TOL)

122

   

Sušnik, A., Žust, A., Wittich, K. P.: Meritve in modeliranje trajanja omočenosti lista

123

   
Mešl, M., Miklavc, J., Matis, G., Zmrzlak, M., Ferlež Rus, A.: Izkušnje z različnimi metodami spremljanja izbruhov askospor pri prognozi jablanovega škrlupa


127

   

Škerlavaj, V., Urbančič Zemljič, M., Zmrzlak, M., Miklavc, J., Žežlina, I., Tomše, S., Knapič, V.: Izkušnje z modelom Maryblyt pri prognoziranju hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v Sloveniji133

   

Urbančič Zemljič, M., Trdan, S., Preiss, U., Kleinhenz, B., Munda, A.: Prvi rezultati preverjanja prognoznega Modela Simphyt 1 za varstvo krompirja pred krompirjevo plesnijo (Phytophtora infectans) v Sloveniji134

   
   
   

Informacijski sistemi povezani z varstvom rastlin

 

   
   

Bučar, T., Seliškar, T., Drofenik, J., Gomboc, S.: Informacijski sistem na področju fitofarmacevtskih sredstev


140

   

Gomboc, S., Knapič, V., Seliškar, T.: Fitosanitarni informacijski sistem – vsebine in zahteve


141

   

Ličen, R.: Informacijski sistem fitosanitarne inšpekcije

143

   

Pajk, P., Seliškar, T., Gomboc, S., Groznik, K., Knapič, V., Pečnik, M., Koprivnikar – Bobek, M.: Javno dostopne vsebine fitosanitarnega področja v Sloveniji – www.furs.si


144

   

Persolja, J., Seliškar, T., Celar, F.: Prenovljene vsebine na spletnih straneh slovenskega sistema za varstvo rastlin fito-info


151

   
   
   

Varstvo sadnih rastlin in vinske trte

 

   
   

Miklavc, J., Matis, G., Mešl, M.: Vpliv tehnoloških ukrepov na pojav in širjenje trsnih rumenic


154

   

Čuš, F., Korošec-Koruza, Z., Celar, F., Gregorčič, A., Baša-Česnik, H., Čadež, N., Raspor, P.: Preizkušanje nekaterih fungicidov za zatiranje sive plesni (Botryotinia fuckeliana [de Bary] Whetzel) na vinski trti (Vitis vinifera L.) in vpliv njihovih ostankov na potek spontane vinske fermentacije
160

   

Tomše, S., Milevoj, L., Bajec, D.: Izkušnje z metodo zbeganja v nasadih  jablane in breskve


168

   

Rot, M., Blažič, M.: Zatiranje breskovega zavijača (Cydia molesta L.) z metodo zbeganja

175

   

Humski, S., Žežlina, I., Trdan, S.: Spremljanje zastopanosti češpljevega zavijača (Grapholita funebrana [Treitschke], Lepidoptera, Tortricidae) v ekstenzivnih sadovnjakih v Sloveniji182

   

Jančar, M.: Škorec (Sturnus vulgaris): čedalje pomembnejši škodljivec oljčnikov Slovenske Istre


188

   
   
   

Fitofarmacevtska sredstva (sadjarstvo, vinogradništvo)

 

   
   

Almaši, R., Almaši, Š., Indjić, D., Haviar, J.: Nove možnosti zatiranja navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri L., Homoptera, Psylliade) v obdobju začetka rasti


190

   

Florjančič, B.: Ridomil gold MZ Pepite – Nova formulacijska tehnologija za boljšo učinkovitost in okoljske lastnosti ter lažje rokovanje


198

   

Ilja, P.: Envidor – akaricid, nov in drugačen

199

   

Kos, A.: Ecodian star in Ecodian CM – nove možnosti zatiranja jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in breskovega zavijača (Cydia molesta) z metodo zbeganja; za biotično in integrirano varstvo nasadov205

   

Trobiš, M., Matis, G.: Madex, granulozni virus Cydia pomonella alternativna rešitev v boju proti jabolčnemu zavijaču


213

   

Koršič, P., Pečarič, T.: Euparen multi WG 50

214

   

Finšgar, D.: Pripravka družbe BASF na osnovi nove aktivne snovi boskalid, Cantus in Collis

217

   
   
   

Fitovirologija in fitobakteriologija

 

   
   

Ravnikar, M., Pirc, M., Prijatelj Novak, Š., Demšar, T., Dreo, T.: Sistem zagotavljanja kakovosti laboratorijskih analiz na modelu določanja bakterij krompirja


220

   

Seljak, G., Dreo T., Ravnikar, M., Janse, J. D.: Bakterijski ožig vinske trte (Xylophilus ampelinus) – nova ali že stara bolezen v Sloveniji?


221

   

Dreo, T., Janse, J. D., Seljak, G., Ravnikar, M.: Laboratorijsko določanje počasi rastoče bakterije Xylophilus ampelinus na vinski trti


226

   

Zidarič, I.: Problematika oljčnega raka Pseudomonas syringae ssp. savastanoi Janse (1982)


232

   

Mavrič, I., Viršček Marn, M., Žežlina, I.: Pojav novega virusa na vinski trti

236

   

Pompe-Novak, M., Korošec-Koruza, Z., Tomažič, I., Klarič, M., Vojvoda, J., Blass, M., Ravnikar, M., Fuchs, M., Petrovič, N.: Biotična raznovrstnost virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV)239

   

Boben, J., Peterka, M., Kramberger, P., Cankar, K., Petrovič, N., Štrancar, A., Ravnikar, M.: Določanje ToMV virusa v vodah s PCR v realnem času


244

   

Brzin, J., Petrovič, N., Boben, J., Hren, M., Kogovšek, P., Mehle, N., Žežlina, I., Seljak, G., Ravnikar, M.: Fitoplazme na sadnem drevju


248

   
   
   

Varstvo poljščin, vrtnin in  okrasnih rastlin

 

   
   

Milevoj, L., Gomboc, S., Bobnar, A., Smodiš, T., Valič, N., Mikuš, T.: Spremljanje aktivnosti pet vrst pokalic rodu Agriotes (Coleoptera: Elateridae) s feromonskimi vabami v okolici Ljublajne254

   

Modic, Š., Urek, G., Čergan, Z., Knapič, M., Hummel, H.: Pojav in rezultati spremljanja koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera [Le Conte]) v Sloveniji


263

   

Pajk, P., Trdan, S.: Možnosti biotičnega zatiranja nekaterih škodljivcev v zavarovanih prostorih ob uporabi plenilskih stenic iz družine Anthocoridae (Heteroptera)


268

   

Trdan, S., Valič, N., Jančar, M., Rak-Cizej, M., Baur, R., Rauscher, S.: Spremljanje zastopanosti kapusove hržice (Contarinia nasturtii [Kieffer], Diptera, Cecidomyiidae) v Sloveniji s feromonskimi vabami273

   

Trdan, S., Andjus, L., Zlatič, E., Žnidarčič, D.: Vpliv epikutikularnega voska na listih zgodnjega zelja na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae)281

   

Milevoj, L., Zupet, V., Bobnar, A., Celar, F.: Žalovalke (Diptera: Sciaridae) na okrasnih rastlinah


288

   
   
   

Fitofarmacevtska sredstva (poljedelstvo, vrtnarstvo)

 

   
   

Drofenik, J.: Nove možnosti izboljšanja učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev z uporabo okolju prijaznejših dodatkov


296

   

Hafner, V.: Amistar Extra – fungicid za zatiranje bolezni žita in sladkorne pese

297

   

Hafner, V.: Lumax – herbicid za zatiranje vseh enoletnih plevelov v koruzi na osnovi mezotriona


298

   

Majcen, D.: Mustang 306 SE – novi herbicid za zatiranje enoletnih in nekaterih večletnih širokolistnih plevelov v ozimni in jari pšenici, ječmenu in koruzi za zrnje in silažo


299

   

Sreš, A.: Betanal expert in Sphere – sodobno varstvo sladkorne pese

305

   

Hummel, E., Ruch, B., Kleeberg, H.: Izkušnje uporabe NeemAzal – T/S pri vrtninah

310

   

Ramšak, A., Kraner, A.: Varstvo oljne ogrščice s pripravki Pinus in Bayer CropScience

311

   
   
   

Entomologija

 

   
   

Gomboc, S., Vrhovnik, D.: Množični pojavi vrste Helicoverpa armigera Hb. v zadnjem obdobju v Sloveniji


316

   

Vrhovnik, D., Gomboc, S.: Monitoring metuljev z vidika integrirane pridelave hmeljišč v Radljah pri Dravi


318

   

Tomše, S., Bajec, D.: Problematika pojava južne plodovrtke (Helicoverpa armigera Hübner) na območju Posavja in Dolenjske


320

   

Korić, B., Šimala, M., Masten, M., Gotlin-Čuljak, T.: Povezanost med napadom posevkov ozimne pšenice in ječmena z listnimi ušmi (Aphididae) in obsegom pojava viroze  rumena pritlikavost ječmena (BYDV) na Hrvaškem326

   

Rak – Cizej, M., Milevoj, L.: Spremljanje hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch z barvimi lepljivim ploščami


333

   
   
   

Nematologija

 

   
   

Perme, S., Trdan, S.: Ugotavljanje učinkovitosti štirih vrst entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporarium Westwood, Homoptera, Aleyrodidae)344

   

Širca, S., Urek, G.: Rezultati preučevanja rumene krompirjeve ogorčice Globodera rostochiensis Woll. (Behrens) v Sloveniji


349

   

Širca, S., Urek, G.: Ogorčice koreninskih šišk Meloidogyne spp. v Sloveniji

353

   

Urek, G., Širca, S.: Longidoridne ogorčice v vinogradnih tleh Slovenije

356

   
   
   

Mikologija

 

   
   

Bukovec, M., Celar, F., Valič,N.: Kap vinske trte in njeni možni povzročitelji v vinorodni deželi Primorska


362

   

Celar, F., Bedlan, G.: Septoria lactucae Pass  ali Septoria birgitae Bedlan

367

   

Celar, F., Valič, N.: Microsphaera azaleae U. Braun v Sloveniji

371

   

Radišek, S., Jakše, J., Javornik, B.: Razvoj novih diagnostičnih metod za določanje izolatov glive Verticillum albo-atrum na hmelju


376

   

Žerjav, M., Munda, A.: Nadzor fitoftorne sušice vejic (Phytophtora ramorum Werres, de Cock & Man in't Veld) v Sloveniji v letih 2003 in 2004


377

   
   
   

Varstvo gozdnih in okrasnih drevnin

 

   
   

Pivk, A., Milevoj, L., Mikuš, T.: Vpliv različnih dejavnikov na kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka et Dimić) na divjem kostanju


384

   

Žežlina, I., Seljak, G., Rebec, E.: Prerazmnožitev gobarja (Lymantria dispar L.) na območju Primorske in vpliv na gozdno vegetacijo


392

   

Poljakovič-Pajnik, L., Drekić, M., Kovačević, B., Vasić, V., Avramović, G.: Študija preference hranjenja listnega zavrtača (Leucoptera sinuella Rtti., Lepidoptera, Leucopteriade) z listjem različnih klonov črnega topola395

   

Vasić, V., Poljakovič-Pajnik, L., Drekić, M.: Zatiranje plevelov z uporabo herbicidov v drevesnici za pridelavo sadik topolov


397

   

Lešnik, M., Cenčič, A., Kranjčič, B.: Nekatere izkušnje pri izvajanju konvencionalne odbire in žlahtnjenja pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) na tolerantnost proti okužbam  z glivo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr398

   
   
   

Splošna sekcija

 

   
   

Batič, F., Turk, B., Krivec, M., Kopušar, N., Eler, K., Šircelj, H., Planinšek, A., Zupančič, B.: Spremljanje učinkov ozona na vegetaciji


410

   

Kopušar, N., Gomboc, S., Batič, F., Ribarič Lasnik, C.: Občutljivost rastlin na ozon v reakciji s herbivori


416

   

Lešnik, M., Vajs, S., Jančar, M.: Vpliv uporabe bakrovih pripravkov med polnim cvetenjem jablan (Malus domestica Borkh.) na zunanjo kakovost plodov


423

   

Miklavc, J., Mešl, M., Matis, G., Zadravec, P.: Vpliv uporabe bakrovih pripravkov na mrežavost plodov


431

   
Lešnik, M., Trehtar, M.: Vpliv dodajanja alternativnih fungicidov na rast micelija glive Nectria galligena Bres. na gojišču v petrijevkah
435
   

Mangotić, N.: Nova spoznanja o bioregulatorju Agrostemin

442

   

Lešnik, M., Berlič, P.: Vpliv načina premazovanja listov baržunastega osleza (Abutilon theophrasti Medik.) s herbicidi na podlagi glifosata, sulfonata in glufosinata na učinkovitost njegovega delovanja445

   
   
   

Poster sekcija

 

   
   

Valič, N., Vučajnk, F., Ferenčak, B., Mlinarič, M., Trdan, S.: Spremljanje zastopanosti pesnega molja (Scrobipalpa ocellatella Boyd, Lepidoptera, Gelechiidae) v Sloveniji s feromonskimi vabami454

   

Bajec, D., Tomše, S.: Hruševa stenica (Stephanitis pyri Fabricius) v nasadih jablane na območju jugovzhodne Slovenije


459

   

Pavlin, K., Tomše, S.: Spremljanje pojava lesnih zavrtačev v intenzivnih nasadih na Dolenjskem, Beli Krajini in Posavju


464

   

Kocsner, N., Nadasy, M., Szeglet, P., Keresztes, B., Pekar, S.: Varstvo gojenih gob pred mušicami žalovalkami z uporabo zajedalskih ogorčic


470

   

Drekić, M., Avramović, G., Poljakovič-Pajnik, L., Vasić, V., Pekeč, S.: Prvi rezultati preučevanja možnosti uporabe silikona in pripravka »Phyto-balsam« za zatiranje hržice Helicomyia saliciperda Duf na vabah475

   

Poženel, A.: Prerazmnožitev poljskega majskega hrošča  (Melolontha melolontha L.) na Idrijskem


476

   

Trdan, S., Žnidarčič, D., Valič, N., Naglič, B., Vidrih, M.: Vpliv štirih vmesnih posevkov na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae) na čebuli479

   

Horváth, J., Takács, A. P., Kazinczi, G., Gáborjányi, R.: Občutljivost južnoameriških vrst rodu Solanum na okužbe s krompirjevim Y virusom


487

   

Kazinczi, G., Horváth, J., Takács, A. P.: Interakcije rastlina – rastlina v povezavi z interakcijami virus – rastlina


490

   

Nadasy, E., Lehoczky, E., Kazinczi, G., Béres, I.: Dinaminka porazdelitve makro hranil po organih  njivskega slaka (Convolvus arvensis)


495

   

Mehle, N., Tušek Žnidarič, M., Ravnikar, M.: Virusi na paradižniku v Sloveniji

499

   

Viršček Marn, M., Mavrič, I., Zemljič – Urbančič M., Škerlvaj, V.: Ugotavljanje virusa šarke v rastlinah znotraj rodu Prunus s serološkimi in molekulsko biološkimi metodami


504

   

Pirc, M., Dreo, T., Rupnik, M., Peggy P. M. A. Gorkink Smits, Janse J. D., Ravnikar, M.: Pseudomonas ssp. na vzorcih z bolezenskimi znamenji ožiga


508

   

Robotič, V.: Pomlajevalna rez trt prizadetih od Esca bolezni

513

   

Jőrg, E., Falke K., Rossberg, D.: Ontogenetski modeli kot orodje za odločanje v varstvu poljščin


514

   
Ban, D., Oplanić, M., Novak, B., Borošić, J., Žnidarčič, D.: Primerjava med konvencionalnim, integriranim in ekološkim gojenjem pora (Allium porrum L.)
515
   

Baša Česnik, H., Gregorčič, A., Velikonja Bolta, Š.: Rezultati monitoringa ostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih v Sloveniji v letih 2003 in 2004


523

   

Cegnar, T.: Publikacije Urada za meteorologijo

529

   

Bernik, R.: Certificiranje – del tehnične zakonodaje za naprave, ki nanašajo fitofarmacevtska sredstva


536

   

Oplanić, M., Ban, D., Žnidarčič, D., Trdan, S.: Analiza gospodarnosti gojenja in predelave dalmatinskega bolhača (Chrysanthemum cinerariifolium [Trevir] Vis.)


540