CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

632(063)

632.95.028:633/635(063)

 

SLOVENSKO posvetovanje o varstvu rastlin (6; 2003; Zreče)

   Zbornik predavanj in referatov 6. slovenskega posvetovanja o   

varstvu rastlin, Zreče, 4.-6. marec 2003 = Lectures and papers    

presented at the 6th Slovenian Conference on Plant Protection,    

Zreče, 4.-6. March 2003 / [organizator Društvo za varstvo rastlin 

Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Oddelek za       

agronomijo, Katedra za entomologijo in fitopatologijo; urednik   

zbornika Jože Maček]. - Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin     

Slovenije = Plant Protection Society of Slovenia, 2003

 

ISBN 961-90950-2-2

1. Maček, Jože, 1929- 2. Društvo za varstvo rastlin Slovenije 3.  

Biotehniška fakulteta (Ljubljana). Oddelek za agronomijo. Katedra

za entomologijo in fitopatologijo

124777728


Vsebina

Uvodni referati

Fajfar, S., Fabjan, E.: Ocenjevanje tveganja fitofarmacevtskih sredstev

1

Smaka-Kincl, V., Mravlje, O.: Imisijski monitoring podzemne vode kot vira pitne vode – fitofarmacevtska sredstva na vodnem viru Vrbanski plato v Mariboru

6

Ciraj, M., Lapajne, S., Kononenko, L.: Monitoring ostankov fitofarmacevtskih sredstev v živilih in kmetijskih proizvodih ter pitni vodi

11

Perharič, L.: Povzročitelji endokrinih motenj

18

Penttilä, P. L.: EU in letni nadzor nad fitofarmacevtskimi sredstvi

24

Fitofarmacevtska sredstva

Penttilä, P. L.: Onesnaženost zelenjave in žit z ostanki pesticidov na Finskem 

28

Nowacka, A.: Monitoring ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih na Poljskem

34

Krajnc, M., Dobnikar-Tehovnik, M., Andjelov, M., Kolenc , A., Krsnik, P.: Obremenjenost podzemne vode s fitofarmacevtskimi sredstvi, določena po novi evropski metodologiji

42

Baša Česnik, H., Gregorčič, A., Urek, G., Sušin, J., Kmecl, V., Kaluža, L.: Rezultati monitoringa ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih pridelkih v Sloveniji v letih 2001 in 2002

49

Dolničar, P., Urek, G., Gregorčič, A., Baša Česnik, H., Zemljič Urbančič, M.: Ostanki ditiokarbamatov v gomoljih krompirja

55

Malovrh, M., Gregorčič, A., Urek, G.: Spremljanje onesnaženosti kmetijskih proizvodov z ostanki FFS v Sloveniji v obdobju 1987-2000

60

Kač, M., Golhleb, S., Košir, I. J.: Kdaj so podatki določanja depozita fitofarmacevtskega sredstva res povedni?

66

Trebše, P., Bavcon, M., Stanek, K., Drobne, D.: Kemijsko in biotično sledenje organskih fosfornih pesticidov v okolju

72

Bernik, R.: Tehnična zakonodaja pri nanašanju fitofarmacevtskih sredstev

80

Milevoj, L.: Vloga biotičnega varstva rastlin pri zmanjševanju onesnaženja v kmetijstvu

86

Breznik, N.: Učinkovitost ekoloških sredstev za varstvo rastlin iz  programa Bio Plantella

91

Fitomikologija 

Celar, F., Valič, N.: Gliva Corticium rolfsii Curzi tudi v Sloveniji

98

Vrandečić, K., Ćosić, J., Jurković, D., Duvnjak, T.: Pleveli kot vir okužbe z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum)


101

Radišek, S., Jakše, J., Javornik, B.: Identifikacija dveh patotipov glive Verticillium albo-atrum na hmelju z molekulskimi markerji in umetnimi okužbami hmelja


107

 Fitobakteriologija 

Potočnik, A., Jerman Cvelbar, J., Brecl, A.: Inšpekcijski ukrepi in nadzor ob ugotovitvi bakterijskega hruševega ožiga  (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) v Naklem

112

Demšar, T., Toplak, N., Gruden, K., Ravnikar, M.: Uporaba molekularnih metod za določanje bakterije povzročiteljice obročkaste gnilobe krompirja

118

Dreo, T., Demšar, T., Ravnikar, M.: Karantenska bakterija Xanthomonas campestris pv. phaseoli na fižolu

123

 Varstvo vinske trte 

Tóth, H., Baracsi, É. H., Kocsis, L.: Primerjava populacij trtne uši (Dactulosphaira vitifoliae Fitch) iz 10 vinorodnih območij Madžarske

128

Žežlina, I., Škvarč, A., Seljak, G.: Kap vinske trte – fitopatološki problem, ki ostaja

132

Babnik, M., Kraner, A.: Programi varstva vinske trte s sredstvi podjetja Bayer CropScience

140

Čuš, F., Juretič, V., Korošec-Koruza, Z.: Učinkovitost različnih botriticidov pri sorti Rebula (Vitis vinifera L.) v vinorodnem okolišu Goriška Brda v letu 2002

144

Tomše, S., Gomboc, S., Bajec, D.: Pojav migratornih vrst sovk v jugovzhodni Sloveniji in njihov škodljiv vpliv v trajnih nasadih

149

Kos, A.: PYRINEXÒ 25 CS - Mikroinkapsulirani organski fosforni insekticid, idealen za integrirano varstvo sadnega drevja in vinske trte

155

 Varstvo poljščin in vrtnin 

Korić, B.: Fusarium spp. na sjemenskim i merkantilnim usjevima pšenice u Hrvatskoj u 2002. godini

165

Inđić, D., Almaši, S., Medić, S., Vujaković, M., Milošević, M.: Vpliv fungicidov na maso nadzemnih delov in koreninskega sistema pšenice

170

Carlevaris, B., Gomboc, S., Milevoj, L.: Preučevanje koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hbn.) na različnih hibridih koruze na Goriškem

176

Sreš, A., Ramšak, A.: Zatiranje škodljivcev plevelov v koruzi

183

Jörg, E., Kleinhenz, B., Preiß, U.: Sistem za podporo odločanja za varstvo pred krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans)

187

Majcen, D.: ELECTISÒ 76 WG - nov edinstven fungicid za zatiranje glivičnih bolezni iz razreda Oomycetes

193

Jörg, E., Racca, P., Mittler, S., Petersen, J.: Prognostični modeli za napovedovanje pesne listne pegavosti (Cercospora beticola)

199

Jagodic, A., Milevoj, L., Gomboc, S.: Spremljanje pojava korenjeve muhe (Psila rosae)

205

Flye Sainte Marie, P.: Učinkovitost spinosada proti češnjevi muhi v Washingtonu

211

Trdan, S., Žnidarčič, D.: Pomen izbora sorte in gostote sajenja zgodnjega zelja pri zmanjševanju škodljivosti tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae)

219

Rak Cizej, M., Žolnir, M.: Hmeljev bolhač (Psylliodes attenuatus Koch) vse pogostejši škodljivec hmelja v Sloveniji

233

Kutas, J., Nádasy, M., Gráf, L., Asbóth, B.: Odvračalni učinek nekaj naravnih snovi na nekatere fitofagne vrste žuželk

239

Ramšak, A., Horvat, A.: Izpopolnjen program varstva krompirja s proizvodi Pinus in Bayer CropScience

244

Trdan, S., Vidrih, M., Vesel, A.: Določanje vpliva paše jelenjadi (Cervus elaphus L.) na zmanjšanje proizvodnosti travinja - izkušnje iz Kočevskega

247

 Fitovirologija 

Brzin, J., Seljak, G., Ermacora, P., Osler, R., Ravnikar, M., Petrovič, N.: Določanje fitoplazme leptonekroze koščičarjev (European Stone Fruit Yellows, ESFY) v Sloveniji

254

Viršček Marn, M., Mavrič, I., Blažič, M.: Vpliv okužbe z virusom šarke (PPV) na količino in kakovost pridelka različnih sort breskev

258

Viršček Marn, M., Mavrič, I., Zemljič-Urbančič, M., Škerlavaj, V.: Pomen plevelnih rastlin za ohranjanje in širjenje virusa šarke (PPV)

265

Kazinczi, G., Horváth, J., Takács,  A. P.: Vpliv interakcije med virusi in herbicidi na gostiteljske rastline

270

Takács, A. P., Horváth, J., Kazinczi, G.: Odpornost in občutljivost rastlin iz družine razhudnikov (Solanaceae) na viruse

275

Mavrič, I., Viršček Marn, M.: Primerjava različnih diagnostičnih metod za detekcijo virusa nekrotičnega rumenenja listnih žil pese (BNYVV)

279

Seljak, G., Matis, G., Miklavc, J., Beber, K.: Identifikacija potencialnih naravnih prenašalcev trsnih rumenic v Podravski vinorodni deželi

283

Petrovič, N., Meng, B., Ravnikar, M., Mavrič, I., Korošec-Koruza, Z., Tomažič, I.,Gonsalves, D.: Prva detekcija virusnih delcev Rupestris stem pitting associated virus 1 (RSPaV-1) povezanih z boleznijo razbrazdanja lesa vinske trte

289

Vozelj, N., Petrovič, N., Pompe Novak, M., Tušek, M., Mavrič, I., Ravnikar, M.: Najpogostejši virusi na izbranih okrasnih rastlinah in vrtninah v Sloveniji

300

 Varstvo sadnega drevja 

Miklavc, J., Matis, G., Beber, K.: Izkušnje z zatiranjem sadnega listnega duplinarja (Leucoptera scitella Zell.) v nasadih jablan v severovzhodni Sloveniji

305

Matis, G., Beber, K., Miklavc, J.: Škodljive vrste zavijačev v nasadih jablan in možnosti uspešnega zatiranja

310

Vajs, S.: Ekonomičnost  vzgoje  matičnih dreves  jablan in breskev v mrežnikih v  Sloveniji

318

Koršič, P., Štalcer, J.: Laser (Spinosad A, D), biotični insekticid

330

Mangotić, N.: Stemini – bioregulatorji prihodnosti

335

 

Splošna sekcija

 

Kajfež-Bogataj, L.: Predvidene klimatske spremembe v Sloveniji in njihov vpliv na rastlinske bolezni in škodljivce

339

Bergant, K., Trdan, S., Žnidarčič, D.: Vpliv predvidenih podnebnih sprememb na škodljivost tobakovega resarja (Thrips tabaci Lindeman, Thysanoptera, Thripidae)

346

Lešnik, M., Tojnko, S.: Vpliv načina gnojenja z mineralnimi gnojili na razvoj bolezni in škodljivcev jablane

355

Lešnik, M., Tojnko, S.: Vpliv dolžine presledkov med  škropljenji na učinkovitost varstva jablan pred boleznimi in škodljivci pri uporabi zmanjšanih odmerkov pripravkov

367

Stopar, K.: Jablanov škrlup: bibliometrična analiza - prekrivanje zbirk in osrednje revije

380

Gomboc, S., Seliškar, T., Milevoj, L., Celar, F., Knapič, V.: Nadgradnja in prenovljene vsebine informacijskega sistema za varstvo rastlin Fito-info

388

Gomboc, S., Seliškar, T., Seliškar, A., Vreš, B., Celar, F., Milevoj, L.: Šifrant organizmov in njegova uporaba v informacijskih sistemih

398

Jerman Cvelbar, J., Hrvatin, H., Benko Beloglavec, A.: Mejni prehodi za fitosanitarne inšpekcijske preglede po vstopu v Evropsko unijo

402

 

Entomologija in nematologija

 

Granett, J., Walker, M. A., Kocsis, L.: Škodljivost, bionomija in variabilnost trtne uši (Dactulosphaira vitifoliae Fitch) ter varstvo vinske trte pred tem škodljivcem

409

Trdan, S., Andjus, L.: Gospodarsko pomembne vrste resarjev (Thysanoptera) v Sloveniji in ZR Jugoslaviji

414

Gomboc, S.: Novi vrsti listnih zavrtačev v Sloveniji

423

Širca, S., Urek, G.: Razširjenost vrst rodu Globodera in postopki za njihovo identifikacijo v Sloveniji

430

 Posterji

Baša Česnik, H., Gregorčič, A.: Določevanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju in zelenjavi - predstavitev postopka za multirezidualno metodo

434

Milevoj, L., Valič, N., Celar, F., Zdešar, M.: Vpliv bršljanovega vodnega izvlečka na zmanjšanje okužbe z bakterijo Xanthomonas campestris pv. pelargonii

439

Munda, A.: Izolacija in identifikacija glive Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, povzročiteljice gangrene krompirjevih gomoljev v Sloveniji

444

Munda, A., Žerjav, M.: Pojav glive Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) von Arx v Sloveniji v letu 2002

449

Žerjav, M., Munda, A.: Gliva Colletotrichum graminicola (Ces.) G.W. Wills.- povzročiteljica propadanja trate

453

Rozman, L., Palaveršić, B., Valič, N., Celar, F., Milevoj, L.: Možnosti in pomen žlahtnjenja rastlin na odpornost proti boleznim (primer koruzne progavosti /Exserohilum turcicum/)

457

Prijatelj Novak, Š., Dreo, T., Demšar, T., Ravnikar, M.: Določitev ras izolatov bakterije Ralstonia solanacearum povzročiteljice rjave gnilobe krompirja

463

Štebih, D., Dreo, T., Demšar, T., Blatnik, A., Petrovič, N., Ravnikar, M.: Določanje in identifikacija bakterije Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. v okuženi hruški

467

Cvjetković, B., Halupecki, E.: Pojav virusa, ki povzroča rumeno pritlikavost ječmena (Barley yellow dwarf virus, BYDV) na Hrvaškem v letu 2002

472

Halupecki, E., Cvjetković, B., Ban, D., Borošić, J.: Detekcija virusov v selekcioniranih linijah nizkega fižola (Phaseolus vulgaris var. nanus Martens) z ELISA testom

478

Rakovec, H., Korošec-Koruza, Z., Milevoj, L.: Negativna zdravstvena selekcija na trsne rumenice v vinorodnem okolišu Ljutomersko-Ormoške gorice

482

Urek, G., Širca, S.: Fitoparazitske ogorčice nadzemnih delov rastlin v Sloveniji

486

Celar, F., Valič, N.: Paradižnikova rjasta pršica (Aculops lycopersici) (Tryon, 1917) (Eriophydae) v Sloveniji

489

Šimala, M., Masten, T.: Rezultati monitoringa tobakovega ščitkarja Bemisia tabaci  (Gennadius, 1889), (Homoptera: Aleyrodidae) na  Hrvaškem v letih 2001 in 2002

493

Pajk, P., Trdan, S., Milevoj, L.: Vpliv štirih insekticidov na vrsto Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera, Thripidae) iz dveh geografsko ločenih naravnih populacij

498

Ban, D., Novak, B., Žutić, I., Borošić, J.: Analiza proizvodnje solate (Lactuca sativa L.) s primerjavo konvencionalne, integrirane in organske pridelave

505

Leskošek, G., Marčič, M., Simončič, A., Avsec, J.: Uporaba pare kot okolju prijazen ukrep za zatiranje plevelov

511

Bitenc, P., Batič, F., Milevoj, L., Kastelec, D., Abram, V., Skrt, M.: Alelopatski vpliv vodnih izvlečkov pšenice (Triticum aestivum L.)  na kalivost in rast radikule solate (Lactuca sativa L.)

514

Röhrig, M., Kleinhenz, B., Jörg, E.: ISIP - Informacijski sistem za integrirano pridelavo v Nemčiji

520

Raspudić, E., Ivezić, M., Brmež, M.: Tolerantnost OS hibridov koruze na ličinke koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hübner) 

526

Osvald, J., Trdan, S., Rupnik, T., Žnidarčič, D.: Možnosti varstva determinantnega paradižnika (Lycopersicon lycopersicum [L.] Karsten) v deževnem letu v odvisnosti od tehnik gojenja

531

Jeraša, M., Milevoj, L., Osvald, J., Trdan, S.: Varstvo pora (Allium porrum L.) pred škodljivci in boleznimi

537

Nádasy, E., Germann, O.: Vpliv herbicidov, ki se aplicirajo pred vznikom na kalitev in rast čebule

542