Uvodni referati

 

   
   

Schlösser, E.: Učinkovitost in omejitve pri izrabi sistematično aktivirane odpornosti (SAR) proti rastlinskim patogenom


1

   

Groznik, K.: Zakonodaja na področju varstva rastlin in prilagajanje EU

13

   

Jerman Cvelbar, J., Benko Beloglavec, A.: Fitosanitarna inšpekcija in zdravstveni nadzor nad rastlinami v Sloveniji po vključitvi v skupni trg Evropske unije


21

   

Ebbels, D.: Razvoj mednarodnega sodelovanja v rastlinskem zdravstvu

29

   
   
   

Varstvo poljščin in vrtnin

 

   
   

Finšgar, D.: Varstvo žit pred boleznimi in pleveli

31

   

Kraner, A., Horvat, A.: Kakovostna sredstva za razkuževanje semena so v praksi nepogrešljiva


33

   

Cvjetković, B., Čizmić, I., Jurković, D., Žabica, L.: Ob epifitotičnem pojavu pšenične trde sneti (Tilletia caries D.C. Tul.) v vzhodni Hrvaški


37

   

Pepelnjak, M.: Varstvo pred okužbami z belo nogo (Rhizoctonia solani Kühn) v nasadih krompirja


41

   

Mavrič, I., Mirkovič, V., Ravnikar, M.: Virusne okužbe rastlin iz rodu Allium

45

   

Edwards, C. R., Kiss, J., Pajmon, A., Urek, G.: Nova dognanja o razširjenosti koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera Leconte) v Evropi


51

   

Žolnir, M., Simončič, A.: Rezultati raziskav afidofagne favne v hmeljiščih

61

   

Knapič, V., Beber, K., Seljak, G., Škerlavaj, V.; Tomše, S.: Uporaba avtomatskih meteoroloških postaj za prognozo varstva rastlin in namakanja


67

   

Virant, M.: [HACCP (Hazard analysis critical control point)] in varstvo rastlin – zgled iz hmeljarstva


73

   

Kozjek, E., Milevoj, L., Gomboc, S.: Aktivnost opraševalcev na inkarnatki (Trifolium incarnatum L.) in lucerni (Medicago sativa L.) ter njihov vpliv na pridelek semen79

   
   
   

Herbologija

 

   
   

Urbančič-Zemljič, M., Škerlevaj, V.: Postaja japonski dresnik (Reynoutria japonica Houtt.) v Sloveniji problem?


85

   

Cimerman, M., Babnik, M.: Grodyl plus – novi herbicid za ozimna žita v Sloveniji

91

   

Jurša, F., Dorontić, S.: Cougar – herbicid v žitih

95

   

Lešnik, M.: Možnosti in potrebe za kemično zatiranje njivske stoklase (Bromus arvensis L.) v ozimni pšenici (Triticum aestivum L.)


99

   

Simončič, A.: Vpliv različnih rokov uporabe herbicidov na pridelek ozimnih žit

109

   

Lešnik, M., Beber, K., Miklavc, J.: Rezultati proučevanja učinkovitosti delovanja herbicidov na baržunasti oslez (Abutilon theophrasti Med.) v koruzi (Zea mays L.)


117

   

Lešnik, M.: ocena učinkovitosti delovanja herbicidov na populacije baržunastega osleza (Abutilon theophrasti Med.) iz vzhodne Slovenije


129

   

Dorontic, S., Loubiere, P.: Merlin – nov herbicid v koruzi

139

   

Štalcer, J.: Zatiranje nekaterih odpornih plevelov v sladkorni pesi – dopolnitve programov


143

   

Mehmedović, F.: Clopyralid (Lontrel 100) unique active ingredient fot control of Cirsium arvense and other resistant BLW


147

   
   
   

Fitofarmacevtska sredstva

 

   
   

Horvat, A.: Falcon 460 EC in Impuls 500 EC – specifična proti pepelovkam iz nove skupine aktivnih snovi


149

   

Ramšak, A., Horvat, A.: Confidor SL 200 – izkušnje iz leta 1998 in razširitev registracije


157

   

Žagi, H., Bauman, D.: Kocide DF – manj bakra na grodju in v tleh

163

   

Nolz, O.: Mentor – a new fall applied cereal herbicide effective on grasses and broad leaved weeds


165

   

Kos, A.: Delfin WG – novi biotični insekticid na podlagi bakterije Bacillus thuringiensis


167

   

Mehmedović, F.: Formulations based on chlorpyrifos, first insecticide world wide, on Slovenian  market


169

   

Korunić, Z.: Diatomejska zemlja, sestavina integriranega varstva rastlin, kot alternativa metilbromidu


171

   

Indjić, D., Almaši, R., Vajović, M.: Vpliv nepesticidnih prašiv in malationa na malega mokarja (Tribolium confusum du Val)


181

   

Pohleven, F.: Uporaba ekološko primernih sredstev za zaščito lesa v kmetijstvu

191

   
   
   

Karantenske bolezni in škodljivci

 

   
   

Šabec, M., Brecl, T., Škerlavaj, V.: Monitoring bakterijskega hruševega ožiga Erwinia amylovora (Burill, 1882) Winslow et al., 1920 v Sloveniji


193

   

Cvjetković, B., Halupecki, E.: Izkušnje pri zatiranju bakterijskega hruševega ožiga (Erwinia amylovora) na Hrvaškem


197

   

Dolinar, M., Simončič, A.: Hmeljeva uvelost (Verticillum albo-atrum Reinke at Berthod in Verticillium dahliae Klebahn) v Sloveniji


201

   

Munda, A.: Colletotrichum acutatum Simmonds – povzročitelj antraknoze na jagodah v Sloveniji


209

   

Potočnik, A., Jerman Cvelbar, J.: Nadzor karantenskih bakterioz krompirja

215

   

Ličen, R., Seljak, G.: Tobakov ščitkar [Bemisia tabaci (Gennadius)], nevaren škodljivec v rastlinjakih


221

   

Seljak, G., Žežlina, I.: Pojav in razširjenost orehove muhe (Rhagoletis completa Cresson) v Sloveniji


231

   

Trdan, S., Seljak, G., Jenser, G.: Cvetlični resar (Frankliniella occidentalis Perg.) v Sloveniji


239

   

Gomboc, S.: Helicoverpa armigera Hbn. (Lep., Noctuidae) – karantenski škodljivec, ki ima v Sloveniji že daljšo zgodovino


247

   

Benko Beloglavec, A., Hrvatin, H.: Spremljanje zdravstvenega stanja sadilnega materiala pri končnem uporabniku


255

   
   
   

Varstvo vinske trte

 

   
   

Jäger, J.P.: Experiences made with the detection of Agrobacterium vitis in grape propagating material in Germany


263

   

Šabec-Paradiž, M., Škerlavaj, V.: Agrobacterium vitis na vinski trti v Sloveniji

265

   

Koruza, B.: Nova odkritja pri raziskavah bolezni rumenic, ki jih pri vinski trti povzročajo fitoplazme


269

   

Širca, M.: Možnost uporabe fungicidov na podlagi dinokapa (Karathane) tudi v programih integriranega varstva vinske trte


275

   

Horvat, A.: Nove možnosti zatiranja sive plesni (Botryotinia fuckeliniana de Bary) s specifičnim botriticidom – Teldor SC 500


277

   

Finšgar, D.: Varstvo vinske trte s pripravkom StrobyWG – nova spoznanja

283

   

Florjančič, B.: Kiralnost kot osnova za izboljšanje sredstev za varstvo rastlin: metalaksil – M – ekološke, biotične in praktične lastnosti


287

   

Isaković, L.: Quadris – začetek nove dobe varstva rastlin vinogradov (film)

291

   

Vrabl, S., Matis, G.: Prispevek k proučevanju možnosti uvajanja metode zbeganja proti gozdnim sukačem


295

   

Mamilović, J.: Varstvo vinske trte v težavnih razmerah

301

   
   
   

Fitopatologija

 

   
   

Kus, M., Ravnikar, M., Zadravec, D.: Virus rumene pritlikavosti ječmena (BYDV) na ozimnem ječmenu v Sloveniji.


305

   

Knapič, V., Javornik, B.: Viroidi v slovenskih kultivarjih hmelja (Humulus lupulus L.)


311

   

Korić, B.: Učinkoviti Pm geni odpornosti proti pšenični pepelovki (Blumeria graminis f. sp. tritici)  na Hrvaškem v obdobje od leta 1990 do 1995


319

   

Javornik, B., Jakše, J.: Polimerazna verižna reakcija in diagnostika rastlinskih patogenov


329

   

Žel, J., Stanič, D., Demšar, T., Štrukelj, B., Barker, H.: Tranformacija krompirja sorte 'igor' za vnos rezistence na virus PVYNTN – rezultati lončnih poskusov331

   

Osler, R., Carraro, L., Loi, N., Musetti, R., Ermacora, P., Refatii, E.: Fitoplazemske bolezni sadnega drevja, ki se v naravi prenašajo z bolšicami


337

   

Petrovič, N.: Diagnostika fitoplazem na vinski trti

345

   

Ravnikar, M., Dreo, T., Grum, M., Blatnik, A., Marinšek-Logar, R., Avguštin, G., Potočnik, A., Petrovič, N.: Pomen uporabe različnih laboratorijskih metod v shemi določanja karantenske bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Smith
349

   

Horvath, J., Pocsai, E., Kazinczi, G.: Kontaminacija naravnih voda na Madžarskem z rastlinskimi virusi


353

   

Palaveršić, B., Drašner, E., Stastny, K., Parlov, D.: Sedanji razvoj pri zatiranju koruznih bolezni z žlahtnenjem


357

   
   
   

Fitofarmacevtska sredstva in okolje

 

   
   

Ciraj, M.: Monitoring pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih

367

   

Zadravec, D., Kincl-Smaka, V.: Ostanki fitofarmacevtskih sredstev in pripravkov v tleh na vodovarstvenih območjih Bohova, Dobrovce – Sloke in Vrbanski plato in njihova vsebnost v pitni vodi373

   

Šamu, J., Čok, Z.: Ugotovitve zdravstvenega inšpektorata pri preverjanju izpolnjevanja pogojev v prometu fitofarmacevtskih sredstev


383

   

Hafner, V.: Kiralnost kot osnova za izboljšanje sredstev za varstvo rastlin: S – metolaklor – ekološke, biotične in praktične lastnosti


385

   

Grabovac, V.: Vpliv fitofarmacevtskih pripravkov in drugih dejavnikov na okolje

389

   
   
   

Varstvo sadnega drevja

 

   
   

Matis, G., Vrabl, S.: Rezultati poskusa s fungicidi proti jablanovi pepelovki (Podosphaera leutotricha)


393

   

Triloff, P.: Zatiranje jablanovega škrlupa: vrsta substrategij, da bi zadovoljili zahtevam integriranega varstva rastlin


399

   

Zadravec, P.: Vpliv škropljenja pred obiranjem na skladiščno sposobnost jabolk

407

   

Beber, K., Miklavc, J.: Novejše izkušnje z zatiranjem krvave uši (Eriosoma lanigerum Hausmann)


413

   

Orešić, R.: Možnost uporabe Chromorel-a D v trajnih nasadih

419

   

Milevoj, L., Kravanja, N.: Zdravstvena problematika drevja v urbanem okolju

421

   

Strenčan, J., Cokan, E., Osojnik, N.: Izboljšanje lastnosti fungicida Cuprablau Z

429

   
   
   

Entomologija

 

   
   

Seljak, G.: Porova zavrtalka [Napomyza gymnostoma (Loew), Diptera, Agromyzidae] v Sloveniji


435

   

Jančar, M., Seljak, G., Žežlina, I.: Razširjenost japonskega kaparja (Ceroplastes japonicus Green) v Sloveniji in pregled gostiteljskih rastlin


443

   

Škerlevaj, V., Munda, A.: Argyresthia thuiella Packard – nov škodljivec na kleku v Sloveniji


451

   

Žežlina, I., Girolami, V.: Širjenje medečega škržata (Metcalfa pruinosa Say) v Sloveniji in Italiji ter sezonska dinamika pojavljanja razvojnih stadijev


453

   

Gomboc, S., Carlevaris, B., Vrhovnik, D., Milevoj, L., Celar, F.: Bionomija koruzne vešče (Ostrinia nubilalis Hb.) v Sloveniji


459

   

Nadasy, M., Lucskai, A., Harmat, G.: Vpliv ekoloških dejavnikov na predatorske ogorčice


469

   
   
   

Posterji

 

   
   

Celar, F.: Monitoring nekaterih bolezni pravih žit v Sloveniji

479

   

Celar, F., Valič, N.: Pojav glive Monilinia laxa f. sp. mali v Sloveniji

485

   

Čerenak, A., Dolinar, M., Rak, M.: Izolacija in identifikacija gliv Verticillium albo-atrum Reinke  & Berthold in Verticillum dahliae Klebahn iz hmelja (Humulus lupulus L.)489

   

Trdan, S.: Barvna dovzetnost nekaterih gospodarsko pomembnejših vrst resarjev (Thysanoptera)


493

   

Valič, N., Milevoj, L.: Trtna uš (Dactulosphaira vitifoliae Fitch) – spet aktualen škodljivec vinske trte


499

   

Bavec, M.; Zadravec, D.: Integrirana pridelava zelenjave – nov pristop v zelenjadarstvu


505