Plenarni referati

 

   
   

Klingauf, F.: Authorization of plant protection products in Germany and the EU

9

   

Budihna, V. M., Jamšek, M.: Toksikologija nekaterih fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo v kmetijstvu


33

   

Brumen, S.: Problemi kontaminacije podtalnice z ostanki fitofarmacevtskih sredstev

39

   

Maček, J.: Mnenje prebivalcev slovenskih mest o kontaminaciji kmetijskih pridelkov z ostanki fitofarmacevtskih sredstev


49

   
   

Sekcija za zakonodajo

 

   
   

Ciraj, M.: Zakon o kemikalijah

57

   
   
   

Sekcija za varstvo vinske trte

 

   
   

Seljak, G.; Osler, R.: Potrditev trsne rumenice vrste 'Črni les' (Stolbur) na Primorskem

63

   

Škerlavaj, V., Koruza, B., Matis, G., Urek, G.: Razširjenost zlate trsne rumenice (Flavescence dorẻe) v Sloveniji

 

71

   

Cvjetković, B., Isaković, L., Topolovec – Pintarić, S.: Izkušnje z novimi fungicidi proti sivi plesni in rezistentnost na dikarboksimide


79

Berčon, M., Seljak, G., Milevoj, L.: Razširjenost škržatov (Hom., Cicadidae) v izbranih vinogradih


85

   
   
   

Sekcija za fitofarmacevtska sredstva, prognozo in kontaminacijo

 

   
   

Boh, B., Musar, A., Novosel, F., Pokorny, M., Škerlavaj, V.: Nova formulacija dekstrinskega pripravka – močljivi prašek Kropin


91

   

Boh, B., Košir, I., Knez, E., Kukovič, M., Škerlavaj, V., Škvarč, A.: Razvoj mikrokapsuliranih repelentov za varstvo rastlin


97

   

Vrtačnik, M., Krumpak, A., Ogorec, P., Petrovič, B., Škerlavaj, V.; Zupančič-Brouwer N.: Razvoj specialnih sredstev za varstvo  rastlin na osnovi superabsorbentov


103

   

Urek, G., Gregorčič, A.: Stopnja onesnaženosti gojenih rastlin z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji


111

   

Pintar, M., Pikl, M., Lobnik, F.: Atrazin in razgradni produkti v vodah Apaške doline

119

   

Celar, F., Pajmon, A.: Prednosti in slabosti mikofungicidov

127

   

Knapič, V.: Računalniško podprta prognoza varstva rastlin

135

   
   
   

Sekcija za varstvo poljščin

 

   
   

Igrc Barčič, J., Maceljski M.: The western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) a new problem in Europe


139

   

Poženel, A.: Pojav koruznega molja (Sitotroga cerealella Oliv.) v zrnju ob spravilu koruze na Primorskem v letih 1992-1996


145

   

Žolnir, M.: Prognoza pojava hmeljeve uši (Prodoron humuli) in signalizacija rokov za njeno zatiranje


153

   

Dolinar, M., Žolnir, M.: Sensitivität der Hopfenperonospora (Pseudoperonospora humuli Miy. Et Takah.) gegenűber Metalaxyl (Ridomil)


159

   

Knapič, V., Dolinar, M.: Primerjava modelov za prognozo hmeljeve peronospore (Pseudoperonospora humuli Miyabe et Takah.)


167

   

Šavor, J.: Občutljivost kultivarjev kromprija (Solanum tuberosum L.) na glivo Colletotrichum coccodes (Wallr.) Hughes


173

   

Pepeljak, M., Bavec, M.: Širjenje krompirjevega virusa Y NTN (PVYNTN) na druge vrste iz družine razhudnikovk (Solanaceae)


179

   

Matis, G., Vrabl S.: Rezultati večletnega preizkušanja talnih insekticidov proti strunam

185

   

Kocjan Ačko, D., Šešek, P.: Prednosti mešanic kultivarjev pšenice v luči sonaravnega kmetovanja


195

   
   
   

Sekcija za entomologijo in druge teme

 

   
   

Jenser, G., Gáborjányi, R.: The occurrence and activity the Thysanoptera vectors of tomato spotted wilt virus in the Carpathian basin


203

   

Milevoj, L.: Učinkovitost nekaterih parazitoidov za zatiranje listnih uši (Hom., Aphididae)

207

   

Sáringer, Gy., Nádasy, M., Lucskai, A., Fodor, A., Budai, Cs., Klein, M.: New possibilities of controling larvae of Melolonthidae and Noctuidae using entomopathogenic nematodes215

   

Milevoj, L., Nádasy, M., Dancs, M., Takacs, B., Grmovšek, S., Burges, G.: Varstvo nekaterih kmetijskih rastlin pred divjadjo v kritičnih fazah izpostavljenosti


225

   

Urek, G., Hržič, A.: Izločanje cist iz talnih vzorcev in pregled rezultatov analiz geografske razprostranjenosti cistotvornih ogorčic za obdobje 1992-1996


233

   

Gomboc, S., Celar, F.: Novosti med škodljivci v slovenski hortikulturi

241

   
   
   

Fitopatološka sekcija

 

   
   

Horváth, J., Kazinczi, G., Bősze, Z.: Solanum stoloniferum and Solanum demissum accessions as new hosts and resistance sources to the NTN strain of potato Y potyvirus


247

   

Kus, M.: Viroze strniščne repe in njihovi povzročitelji

253

   

Mavrič, I., Ravnikar, M.: Izolacija nekaterih virusov česna (Allium sativum L.)

261

   

Grum, M., Ravnikar, M.: Bakterije iz rodu Pseudomonas kot patogeni na fižolu

265

   

Korić, B.: Istraživanje zaraze zrna pšenice sa glivicom Leptosphaeria nodorum Müller

269

   

Žerjav, M., Rutar, R.: Okužba semenskih posevkov ozimnega ječmena in semena v prometu z ječmenovo golo snetjo (Ustilago nuda [Jens]) Rostr.) v Sloveniji v letih 1995 in 1996277

   

Jurc, M.: Patogeni – simbionti – endofiti: sinonimi ali samostojne kategorije organizmov?

285

   

Jurc, D.: Biotično zatiranje kostanjevega raka z uporabo hipovirulence

291

   

Munda, A.: Biotično zatiranje smrekove rdeče trohnobe (Heterobasidion annosum [Fr.] Bref.)


299

   

Maček, J.: Sistemično aktivirana odpornost – nova možnost za zatiranje rastlinskih bolezni

305

   
   
   

Sekcija za varstvo sadnega drevja

 

   
   

Škerlavaj, V.: Rezultati dosedanjih testiranj koščičarjev na okužbo s češpljevo šarenko (PPV) v Sloveniji


315

   

Brecl, A.: Bakterijski hrušev ožig – Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et. al. že blizu naših mej

321

   

Beber, K.: Deformacije plodov jablan zaradi poškodb, ki so jih povzročile stenice

333

   

Seljak, G.: Breskov škržat (Empoasca decedens Paoli) – nov škodljivec breskev v Sloveniji


339

   

Zadravec, P., Vogrin, A.: Vpliv širine herbicidnega pasu na rast in rodnost jablan v mladostnem obdobju


345

   

Jančar, M.: Možnost zatiranja oljčnega molja (Prays oleae Bern) v okviru integriranega varstva oljk


349

   
   
   

Herbološka sekcija

 

   
   

Štefanić, E.: Weed distribution in potato influenced by fertilization

357

   

Simončič, A.: Pojav in pomen odpornosti bele metlike (Chenopodium album L.) na atrazin v Sloveniji


363

   

Lešnik, M., Lešnik, M.: Občutljivost dvanajstih hibridov koruze na štiri sulfonil – sečninske herbicide


369

   

Simončič, A.: Zatiranje plevela nekoliko drugače, ali uporaba glifosata pred setvijo in pred vznikom nekaterih gojenih rastlin


383

   

Stefanić, I., Pitra, L., Stefanić, E.: Economics of different weed control management along irrigational chanels in eastern Croatia


393

   

Lodeta, V., Hrlec, G.: Metode suzbijanja korova u dendrološkim rasadnicama i nasadima

399

   

Poženel, A.: Preučevanje učinkovitosti herbicida garlone 4 (triklopir) na nekatere večletne širokolistne zeli in lesnate rastline


405

   
   
   

Sekcija za referate proizvajalcev in posredniških podjetij

 

   
   

Cimerman, M.: Octave – novi fungicid v sadjarstvu

413

   

Jager, E.: Razvoj uporabe botriticidov in možnosti zatiranja sive plesni [Botryotinia fuckeliana (de Bary)  Whetzel ] danes


417

   

Hočevar, M.: Mehanske  (biotične ) metode zatiranja rastlinskih škodljivcev

419

   

Štalcer, J.: Novosti v prodajni paleti Pinusa TKI d. d. (informacija)

425

   

Štalcer, J.: Uspešnost zatiranja koloradskega hrošča

431

   

Tescari, E.: Biological activity of consult (hexaflumuron) against Leptinotarsa decemlineata on potato: seven years of trials in Italy


437

   

Jurša, F., Simonič, S.: Novi akaricid ortus

443

   

Hafner, V.: Možnost zatiranja širokolistnih plevelov v koruzi po vzniku s herbicidi z rezidualnim delovanjem


447

   

Babnik, M., Vičar, B., Štalcer, J.: Nevarnosti, ki spremljajo uporabo herbicidov v sladkorni pesi


451

   

Ažman, A.: Izviren način komuniciranja podjetja s potencialnimi porabniki (potrošniki)

459

   

Halbauer, V., Isaković, L.: Večletni poskusi zatiranja plevelov v koruzi s pripravkom trophy


463

   

Grabovac, V.: Nova spoznanja o mikalu

467

   

Kos, A.: Indar 5 EW, nov sistemični fungicid za zatiranje jablanovega škrlupa

471

   

Gassauer, E., Jennrich, H.: Basamid granular, a soil desinfectant with new possibilities of use


475