Plenarni referati

 

   

Vrabl, S., Maček, J.: Ekosocialno kmetijstvo in varstvo rastlin

11

   

Schőnbeck, F.: Pflanzengesundheit – eine Herausforderung and die Phytomedizin

19

   

Osler, R., Loi, N., Refatti: Present knowledges on phytoplasma diseases of fruit trees and grapevine


27

   

Maceljski, M.: Rezistentnost krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata [Say]) u Hrvatskoj


47

   
   
   

Sekcija za zakonodajo

 

   
   

Ciraj, M.: Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin in njegova uveljavitev v praksi

61

   

Koruza, B., Lokar, V.: Priporočila I. C. V. G. glede karantenskega nadzora za preprečevanja širjenja nevarnih rastlinskih bolezni in škodljivcev


73

   
   
   

Sekcija za varstvo poljščin

 

   
   

Korić, B.: Utjecaj bolesti Septoria nodorum na urod l kvalitetu sjemena pšenice

79

   

Šavor, J.: Pomen patogenih gliv, povzročiteljic venenja krompirja (Solanum tuberosum L.)

87

   

Potočnik, A.: Determinacija povzročiteljev krompirjeve črne noge in mehke gnilobe gomoljev (Erwinia carotovora subsp. carotovora; E. c. subsp. atroseptica)


95

   

Dolinar, M., Kralj, D.: Občutljivost različnih hmeljnih kultivarjev na hmeljevo peronosporo (Pseudoperonospora humuli Miy. et. Takah) in hmeljevo pepelasto plesen (Sphaerotheca humuli [DC.] Burr.)101

   

Pepelnjak, M.: Nekaj rezultatov dosedanjega testiranja kultivarjev krompirja na okužbo z YNTN virusom v naravnih razmerah


109

   

Bitenc-Korinšek, B., Dolničar, E., Komatar, E.: Razporeditev virusa PVY in PLRV v gomoljih krompirja


119

   

Horvàth, J.: Additional hosts and resistance sources of beet necrotic yellow vein furovirus

127

   

Kus, M.: Aplikacija podatkov monitoring mreže za listne uši v letu 1994

141

   

Milevoj, L.: Nekateri dejavniki, ki vplivajo na naselitev fižola s fižolarjem (Acanthoscelides obtectus Say)


151

   

Urek, G., Gartner, A., Gregorič, A.: Onesnaženost krompirja in krompirišč z ostanki fitofarmacevtskih sredstev


163

   

Ostojić, Z., Flegar, Z., Novak, D.: Višegodišnji rezultati istraživanja djelotvornosti sulfonilureja herbicida u kukuruzu


177

   
   
   

Sekcija za varstvo sadnega drevja

 

   
   

Beber, K.: Prispevek k problematiki zatiranja jablanovega cvetožerja (Anthonomus pomorum L.) v razmerah integrirane pridelave sadja


195

   

Matis, G.: Mali sadni zavijač (Grapholita lobarzewskii [Novicki]) – novo ugotovljena vrsta zavijača v Sloveniji


205

   

Sedmak, D., Jančar, M.: Izkušnje pri integriranem varstvu oljk pred oljčno muho v Slovenski Istri


211

   

Vrabl, S.: Inhibitorji razvoja žuželk in problemi z rezistenco proti njim

221

   

Črnko, J., Gutman-Kobal, Z., Soršak, A.: Poskus redčenja jabolčnih plodičev ''zlatega delišesa'' in ''glostra'' ter preverjanje zmajševanja izmenične rodnosti ''elstara'', ''jonagolda'' in ''idareda'' v letu 1994231

   

Ambrožič-Turk, B.: Predstavitev certifikacijske sheme za pridelavo brezvirusnih sadik jablan v Sloveniji


243

   
   
   

Sekcija za varstvo vinske trte

 

   
   

Isaković, L., Cvjetković, B.: Črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola Sacc.) – biologija in zatiranje


251

   

Seljak, G.: Neopulvinaria innumerabilis (Rathv.) – nov in vedno bolj škodljiv kapar vinske trte na Primorskem


265

   

Žežlina, I., Hržič, A.: Nematološki pregled zemlje v vinogradih z očitnimi simptomi kržljavosti vinske trte na Primorskem


275

   

Mikec, I.: Možnosti izbire fungicidov pri varstvu vinske trte pred pepelasto plesnijo (Uncinula necator)


281

   
   
   

Sekcija za varstvo vrtnin

 

   
   

Dolinar, M., Žolnir, M.: Bedlanova metoda za prognozo pojava kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis /Berk. et Curt./Rost.), dopolnjena z ulovom zoosporangijev


283

   

Lodeta, V.: Metode suzbijanja korova u povrtnim mehunarkama

287

   
   
   

Sekcija za fitofarmacevtska sredstva

 

   
   

Petrič, M., Pohleven, F.: Kovinski karboksilati – kemizem in možnosti njihove uporabe

297

   

Pohleven, F., Petrič, M.: Biološka učinkovitost kovinskih karboksilatov

305

   

Boh, B., Kornhauser, A., Krumpak, A., Novosel, A., Pokorny, M., Radež, I., Škerlavaj, V.: Razvoj novega fitofarmacevtskega sredstva s fizikalnim učinkovanjem


311

   

Škerlavaj,V.: Testiranje nestrupenega vodotopnega modificiranega dekstrinskega fitofarmacevtskega sredstva


321

   

Nadassy, M., Milevoj, L.: Proučevanje okolju prijaznega načina varstva rastlin pred divjadjo, v Sloveniji in na Madžarskem


333

   
   
   

Sekcija za entomologijo

 

   
   

Žolnir, M., Carnelutti, J.: Hydraecia micacea (Esper, 1789) – član avtohtone entomofavne in občasni škodljivec hmelja v Sloveniji


349

   

Gomboc, S.: Pregled gospodarsko pomembnih vrst metuljev (Lepidoptera) v severovzhodni Sloveniji


355

   

Žolnir, M.: Prispevek k poznavanju entomofavne skladiščnih škodljivcev v Sloveniji

383

   

Vehar, J.: Sodelovanje in koordinacija med determinatorji gospodarsko škodljivih žuželk. Pobude za razširitev dejavnosti za potrebe fitokarantenske službe in drugih interesentov


393

   
   
   

Sekcija za herbologijo

 

   

Lešnik, M.: Golo proso (Panicum dichotomilflorum Michx.) – nova vrsta plevela v severovzhodni Sloveniji


401

   

Urbančič – Zemljič, M., Žerjav, M.: Popis plevelne flore v Prekmurju

409

   

Simončič, A.: Zatiranje neželenih rastlinskih vrst na višinskih pašnikih

419

   

Hunyadi, K.: Distribution of important weeds  and their problems in Hungary

435

   
   
   

Sekcija za druge teme

 

   
   

Celar, F.: Antagonizmi med talnimi saprofitskimi in parazitskimi glivami – mehanizem in možnost uporabe v biotičnem varstvu rastlin


437

   

Berčič, S., Lakota, M.: Preizkušanje pršilnika s sestavljenim zračnim tokom

447

   
   
   

Referati proizvajalcev in posredniških podjetij

 

   
   

Štalcer, J.: Euparen – nova spoznanja in izkušnje iz prakse

459

   

Jager, E.: Kombinirani sistemični fungicidi – nov pristop k zatiranju bolezni žit

477

   

Štalcer, J.: Sonet*100 EC, novi insekticid iz skupine inhibitorjev razvoja žuželk

483

   

Jennrich, H., Trobiš, M.: Weed control in cereals and maize

495

   

Hafner, V.: Zatiranje enoletnih in večletnih travnih plevelov v širokolistnih kmetijskih rastlinah

497

   

Maver, I., Hafner, V.: Zatiranje plevelov s herbicidi iz proizvodnega programa Agroruše

507

   

Jurše, F., Babnik, M.: Možnosti uporabe okolju prijaznega herbicida Basta 15 v različnih posevkih/nasadih


517

   

Grabovac, V.: Različni pristopi pri izbiri herbicidov v koruzi

525

   

Stanišić, M.: Varstvo vinske trte s Plivinimi izdelki

535

   

Dőhnert, D.: Odstranjevanje uporabljene embalaže sredstev za varstvo rastlin

537