Uvodni referati

 

   

Maček, J.: Sedanje stanje in perspektive varstva rastlin

9

   

Vrabl, S.: Integrirano varstvo rastlin – želja ali nujnost sodobnega časa

17

   

Šavor, J.: Zakonodaja s področja varstva rastlin in razlogi za spremembo v Republiki Sloveniji


25

   

Korunić, Z.: Odredbe Vijeća Europske zajednice o stavljanju sredstva za zaštitu bilja na tržište


31

   

Brecl, T.: Fitokarantena

39

   
   
   

Varstvo poljščin

 

   
   

Pepeljnak, M.: Viroid vretenatosti na krompirju

47

   

Dolinar, M.: Vpliv ILAR virusov na pridelek in kakovost hmelja, reinfekcija in občutljivost različnih kultivarjev nanje


55

   

Kus, M.: Opazovalno – svarilni (monitoring) sistem za listne uši – vektorje virusov na nekaterih poljščinah v Sloveniji


61

   

Osvald, J., Milevoj, L.: Vpliv vodnega stresa na koruzno bulavo snet (Ustilago maydis [DC] Corda)


67

   

Milevoj, L.: Pručevanje talne favne na čredinskih pašnikih v okolici Ljubljane

73

   

Urek, G., Hržič, A.: Pomen cistotvornih ogorčic in njihova geografska razširjenost


81

   

Dorić, M.: Postopek razkuževanja semena

95

   

Simončič, A., Ciraj, M.: Sulfonil sečninski herbicidi – novejša skupina herbicidov, njihov opis in rezultati poskusov z njimi


103

   

Beber, K.: Rezultati herbicidnih poskusov v koruzi

113

   

Ciraj, M.: Fitotoksičnost herbicidov za oves

119

   
   
   

Varstvo rastlin

 

   
   

Pepeljnjak, M.: PVYNTN  na paradižniku

127

   

Dolinar, M.: Prognoza pojava kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis  [Berk. et Curt] Rost.) po Bedlanu leta 1990 do 1992 in preizkus »Paarove" naprave133

   

Milevoj, L., Osvald, J., Spindler, G.: Delovanje nekaterih fungicidov na kumarno plesen (Pseudoperonospora cubensis  [Berk. et Curt] Rost.) in njihovi stranski vplivi na kumare145

   
   
   

Kontaminacija z ostanki fitofarmacevtskih sredstev

 

   
   

Urek, G., Gartner, A.: Onesnaženost vrtnin z ostanki fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji


155

   
   
   

Varstvo sadnega drevja

 

   
   

Matis, G.: Možnost integriranega varstva pred zavijači v sadjarstvu

169

   

Beber, K.: Spremljanje migracije in možnosti uspešnega zatiranja leskove brstne pršice (Phytoptus avellanae Nal.)


183

   
   
   

Varstvo vinske trte

 

   
   

Vrabl, S.: Pepelasta plesen ali oidij vinske trte – vedno večji problem naših vinogradnikov


193

   

Cvjetković, B.: Rezistentnost gljive Botrytis cinerea Pers. ex. Fr. na dikarboksimide u Hrvatskoj


199

   

Vrabl, S.: Integrirani pristop v varstvu vinogradov pred gozdnimi sukači

207

   

Seljak, G.: Medeči škržat – Metcalfa pruinosa  [Say] – novo potencialno škodljiva žuželčja vrsta za Slovenijo


215

   

Matis, G.: Rezultati preizkušanja različnih fitofarmacevtskih pripravkov proti akarinozi vinske trte


221

   
   
   

Aplikacija fitofarmacevtskih sredstev

 

   
   

Kač, M.: S kakšnimi pršilniki in kako tretiramo nasade

229

   

Žolnir, M.: Značilnosti nanosa fitofarmacevtskih pripravkov pri pršenju hmeljišč


237

   

Koren, Š.: Rezultati večletnega preizkušanja raznih variant škropljenja v trakove v primerjavi s klasično uporabo v sladkorni pesi


249

   
   
   

Referati industrije in predstavniških podjetij

 

   
   

Hawke, A., Jager, E.: Prihodnost fungicidov za žita, zakaj nove formulacije, mešanice in embalaže?


265

   

Trobiš – Lednik, M.: Prednosti DF formulacije

273

   

Štalcer, J.: Nekateri pomožni pripravki v varstvu rastlin

277

   

Dorontić, S.: Pripravki družbe Rhone Poulenc za žita

283

   

Grabovac, V.: Pripravki družbe Rhone Poulenc za vinograde

291

   

Jurša, F.: Učinkovitost fungicidov topas C, topas 100 EC, score 250 EC in ridomil MZ v biotičnih poskusih v nekaj zadnjih letih


295